Kontakt

  Općina Gračišće

     Loža 1

     52403 GRAČIŠĆE, Hrvatska

     OIB: 54846336787

     MB: 02611589

     IBAN: HR5424000081813200006

     Karlovačka banka d.d.

     tel. 052 687 111 (centrala)

     fax. 052 687 156

     e-mail: gracisce@gracisce.hr

     www.gracisce.hr

     Ostali kontakti

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:

ponedjeljkom  07-15
utorkom 07-16
srijedom 07-15
četvrtkom 07-15
petkom 07-14

RADNO VRIJEME ZA STRANKE:

ponedjeljkom 08-14
utorkom 11-16
srijedom 08-15
četvrtkom 08-15
petkom 08-13

NAČELNIK PRIMA STRANKE:

utorkom 08-16

Poželjan prethodni dogovor!

DNEVNI ODMOR (STANKA):

10.00 – 10.30


Statut PDF Ispis E-mail

           

Statut Općine Gračišće

 

Statut Općine Gračišće(“Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv.Petar u šumi 05/13 i 21/13– pročišćeni tekst)

Odbor za Statut, Poslovnik i propise Općine Gračišće na temelju članka 17. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gračišće (“Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv.Petar u šumi 05/13 i 21/13.) utvrdio je dana 05. studenog 2013. godine pročišćeni tekst Statuta Općine Gračišće.

 Pročišćeni tekst obuhvaća tekst Statuta Općine Gračišće (“Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv.Petar u šumi 05/13.), koji je stupio na snagu 22. ožujka 2013. godine i tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gračišće (“Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv.Petar u šumi  21/13.)  koja je stupila na snagu 08. rujna 2013. godine.

Klasa: 021-01/13-01/04

Urbroj:2168/02-02-02-13-

Gračišće, 05. studenog 2013.

   PREDSJEDNIK ODBORA

za Statut, Poslovnik i propise

            Alen Bažon

 

STATUT  OPĆINE  GRAČIŠĆE

(pročišćeni tekst)

 

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Gračišće i to :

-  njezina obilježja,                                                     

-  javna priznanja

-  suradnja s drugim jedinicama lokalne, te područne (regionalne) samouprave,

-  samoupravni djelokrug,

-  neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju,

-  ovlasti i način rada tijela općine,

-  upravna tijela,

-  mjesna samouprava,    

-  financiranje i imovina Općine,

-  ustrojstvo i rad javnih službi,    

-  akti općine,

-  javnost rada,

-  sprečavanje sukoba interesa,                                      

-  druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Gračišće.

Članak 2.

 

Općina Gračišće je jedinica lokalne samouprave u sastavu Istarske županije i Republike Hrvatske u kojoj građani, neposredno ili putem izabranih tijela, na osnovi Ustava Republike Hrvatske, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, drugih posebnih zakona i ovoga Statuta, odlučuju o svojim potrebama i interesima od  lokalnog značaja.

Područje Općine Gračišće (dalje u tekstu: Općina) utvrđeno je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

U sastavu Općine su slijedeća naselja: Batlug, Bazgalji, Gračišće, Jakačići, Mandalenčići, Milotski Brijeg i Škopljak, a granice Općine utvrđene su opisno i grafički posebnim elaboratom koji je sastavni dio ovoga Statuta i neće se posebno objavljivati u službenom glasilu Općine.

Granice Općine Gračišće mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom zakonom.

Članak 3.

 

Općina Gračišće je pravna osoba.

Sjedište Općine Gračišće je u Gračišću, Loža 1.

 1. OBILJEŽJA OPĆINE GRAČIŠĆE

 

Članak 4.

Općina ima grb i zastavu.

Grbom i zastavom Općine Gračišće simbolički se predstavlja Općina Gračišće i izražava njezini povijesni identitet i pripadnost.

Omjer širine i dužine zastave je 1:2.

Način uporabe i zaštita obilježja Općine Gračišće utvrđuje se posebnom odlukom Općinskog načelnika, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Općinski  načelnik može odobriti uporabu grba fizičkim i pravnim osobama, ako ocijeni da je to u interesu općine.

Članak 5.

Dan Općine Gračišće je 15. lipanj koji se svečano slavi u čast Sv. Vida, zaštitnika Gračišća i župe Gračišće.

U povodu Dana Općine održava se svečana sjednica Općinskog vijeća, dodjeljuju se Općinska priznanja, a održavaju se vjerski, kulturni, zabavni,  sportski i drugi  programi.

Mjesni odbori mogu svojim aktom odrediti dan koji  će se svečano obilježavati na području dotičnog Mjesnog odbora.

 

 1. JAVNA PRIZNANJA

 

Članak 6.

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Gračišće, a naročito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su ka tome usmjerene.

Članak 7.

            Javna priznanja Općine Gračišće su :

1. Grb Općine Gračišće,

2. Plaketa Općine Gračišće,

3. Nagrada Općine Gračišće,

4. Povelja Općine Gračišće,

5. Zahvalnica Općine Gračišće

Osim priznanja iz stavka 1. ovoga članka Općina Gračišće može proglasiti počasnog građanina Općine Gračišće.

Članak 8.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća. 

 

 

 

 

 

 

 

 1. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

 

Članak 9.

 

Ostvarujući zajednički interes na unapređivanju gospodarskog,  društvenog  i kulturnog razvitka, Općina Gračišće uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 10.

 

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji s pojedinim jedinicama lokalne samouprave kada ocjeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Kriteriji za uspostavljanje suradnje te postupak donošenja odluke uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 11.

Sporazum o suradnji Općine Gračišće i Općine ili Grada druge države objavljuju se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv.Petar u Šumi..

 1. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 12.

 

Općina Gračišće je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine Gračišće.

Članak 13.

Općina Gračišće u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima  a osobito poslove koji se odnose na:

-          uređenje naselja i stanovanje,

-          prostorno i urbanističko planiranje,

-          komunalno gospodarstvo,

-          brigu o djeci,

-          socijalnu skrb,

-          primarnu zdravstvenu zaštitu,

-          odgoj i osnovno obrazovanje,

-          kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

-          zaštitu potrošača,

-          zaštitu i unaprjeđenje prirodnog okoliša,

-          protupožarnu i civilnu zaštitu,

-          promet na svom području,

-          izgradnja i održavanje nerazvrstanih cesta,

-          te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka odredit će se poslovi koje je Općina dužna organizirati te poslovi koje Općina može obavljati, ako je osigurala uvjete za njihovo obavljanje.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 14.

Općina Gračišće može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 13. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće temeljem koje Općinski načelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojem se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.

Članak 15.

Općinsko vijeće može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave prenijeti na  Istarsku županiju, u skladu sa njezinim Statutom.

 1. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

 

     Članak 16.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom

 

Članak 17.

 

      Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni statuta općine, o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja općine, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta dati jedna trećina vijećnika, općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine Gračišće i 20% ukupnog broja birača Općine Gračišće

 

Članak 18.

 

             Referendum se može raspisati radi razrješenja Općinskog načelnika i njegovog zamjenika u slučajevima i na način propisan zakonom, kada svojim radom prouzroče općini znatnu materijalnu štetu.

              Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati najmanje jedna trećina (1/3) članova općinskog vijeća. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

              Osim iz slučajeva iz članka 17. ovog Statuta, referendum se raspisuje i za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika, ako raspisivanje referenduma predloži 20 % (posto) ukupnog broja birača Općine Gračišće.

             Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku osam (8) dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem  tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.

           Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača, općinsko vijeće raspisuje referendum u roku od trideset (30) dana od dana zaprimanja odluke središnjeg ureda državne uprave.

             Ako se na referendumu donese odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti načelnika.

Članak 19.

 

               Općinsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlogu propisanog broja članova predstavničkog tijela, općinskog načelnika ili većine vijeća mjesnih obora i ako prijedlog prihvati, u roku od trideset (30) dana od dana zaprimanja prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma.

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

             Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik općinskog vijeća u roku od (8) osam dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog središnjem tijelu državne uprave  nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga.

              Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, općinsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati referendum.

 

Članak 20.

 

              Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Članak 21.

 

                 Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine Gračišće, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 22.

 

                 Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 19. ovog Statuta obvezatna je za općinsko vijeće.

Članak 23.

               Postupak provođenja referenduma i odluke donesene na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, koji provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 24.

 

                Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o svim drugim pitanjima određenim zakonom. Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina (1/3) vijećnika općinskog vijeća i općinski načelnik.

Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od šezdeset (60)  dana od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana, te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Članak 25.

               Zbor građana saziva predsjednik općinskog vijeća u roku od petnaest (15) dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5% (posto) birača upisanih u popis birača mjesnog odobra za čije je područje sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 26.

 

               Građani imaju pravo predlagati općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga općinskog vijeća.

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10 % (posto) birača upisanih u popis birača Općine Gračišće.

Općinsko vijeće je dužno dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od tri (3) mjeseca od prijma prijedloga.

Članak 27.

 

                Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela općine Gračišće kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela općine Gračišće, odnosno pročelnik upravnog odjela dužan je građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od trideset (30) dana od dana podnošenja predstavke ili pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem Knjige pritužbi, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine, te sredstvima elektroničke komunikacije.

VII.                OVLASTI I NAČIN RADA TIJELA  OPĆINE GRAČIŠĆE

 

Članak  28.

Tijela Općine Gračišće su Općinsko vijeće Općine Gračišće  i Načelnik Općine Gračišće.

 1. Općinsko vijeće Općine Gračišće

Članak 29.

 

Općinsko vijeće Općine Gračišće (dalje u tekstu: Općinsko vijeće) je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog načelnika.

Ako se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja općinsko vijeće.

Članak 30.

 

Općinsko vijeće donosi:

-          Statut Općine Gračišće, te njegove izmjene i dopune

-          Poslovnik  Općinskog vijeća, te njegove izmjene i dopune,

-          Proračun i Odluku o izvršenju proračuna,

-          Godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

Odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,

-          Odluku o privremenom financiranju,

-          Odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom u vlasništvu Općine Gračišće čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna od iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina,ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina, te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom,

-          Odluku o promijeni granice Općine Gračišće,

-          uređuje ustrojstvo i djelokrug rada upravnih odjela i službi općine,

-          donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,

-          osniva javne ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,

-          daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ako zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

-          donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

-          raspisuje lokalni referendum,

-          bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,

-          bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,

-          donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

-          imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća

-          donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

            U vrijeme kada općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik općinskog vijeća može u ime općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Općinu Gračišće. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj slijedećoj sjenici općinskog vijeća.

.

Članak 31.

Općinsko vijeće ima predsjednika i do dva potpredsjednika.

Predsjednik i jedan potpredsjednik biraju se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik u pravilu iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.

Bira ga Općinsko vijeće na prijedlog najmanje četiri (4) vijećnika.

Prijedlog iz prethodnog stavka ovoga članka mora biti obrazložen i podnesen u pisanom obliku sa naznakom imena, prezimena, adrese te potpisom vijećnika predlagatelja.

Potpredsjednike bira Općinsko vijeće na prijedlog i u postupku kako je to propisano za predsjednika Općinskog vijeća.

Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća biraju se pojedinačno na način i po postupku propisanom Poslovnikom Općinskog vijeća. Za predsjednika i za potpredsjednika Općinskog vijeća izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova od ukupnog broja svih članova Općinskog vijeća.

Funkcija predsjednika i potpredsjednika je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci općinskog vijeća.

Članak 32.

              Predsjednik Općinskog vijeća:

-          zastupa Općinsko vijeće,

-          saziva i organizira,  te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,

-          predlaže dnevni red na sjednici Općinskog vijeća,

-          upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

-          brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

-          održava red na sjednici Općinskog vijeća,

-          usklađuje rad radnih tijela,

-          potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,

-          brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,

-          brine o zaštiti prava vijećnika

-          obavlja i druge poslove određene zakonom ili Poslovnikom  Općinskog vijeća.

            Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja Statut, Poslovnik, Proračun i druge opće akte predstojniku tijela državne uprave u županiji, s izvatkom iz zapisnika, u roku od 15 dana od dana donošenja, te bez odgode Općinskom načelniku.

Članak 33.

 

             Općinsko vijeće ima jedanaest (11) vijećnika izabranih u skladu sa zakonom.

Članak 34.

 

Mandat članova  općinskog vijeća traje 4 (četiri) godine, a počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske  o raspisivanju izbora.

Funkcija članova Općinskog vijećnika je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju  pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 35.

Vijećniku prestje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

-          ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najkasnije osam dana prije podnošenja iste,

-          ako je pravomoćnom suskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,

-          ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen  na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

-          ako mu prestane prebivalište s područja Općine Gračišće,

-          ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

-          smrću.

            Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.

Članak 36.

 

              Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odrebama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

               Vijećnik je dužan u roku od osam dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.

               Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika ako podnese pisani zahtjev predsjedniku općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti.

              Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

              Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 3.ovog članka smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

             Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj manadat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći  od dana dostave pisanog zahtjeva, sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom  o općem upravnom postupku.

              Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku općinskog vijeća.

               Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 37.

 

Vijećnik ima prava i dužnosti:

-          sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća,

-          raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,

-          predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedlog akata

-          postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,

-          postavljati pitanja općinskom načelniku i zamjeniku načelnika,

-          sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,

-          prihvatiti se članstva u najviše dva radna tijela u koje ga izabere Općinsko vijeće

-          tražiti i dobiti podatke potrebne za obvavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine te u vezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge,

-          uvida u registar birača dok obavlja dužnost,

           Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stajališta na sjednicama Općinskog vijeća.

            Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

            Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 38.

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina od ukupnog broja svih članova Općinskog vijeća.

             Većinom glasova od ukupnog broja  svih vijećnika Općinsko vijeće odlučuje o:

- donošenju i promjenama Statuta Općine,

- donošenju te o izmjenama i dopunama Poslovnika  Općinskog vijeća,

- donošenju Proračuna i Odluke o privremenom financiranju,

- donošenju Godišnjeg obračuna Proračuna,

- izboru i  razrješenju   predsjednika i potpredsjednike te članova radnih tijela Općinskog vijeća,

- pitanju povjerenja,

- osniva radna tijela Općinskog vijeća,

- raspisuje referendum o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika u slučajevima određenim zakonom,

- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Općine Gračišće,

- određuje predstavnike Općine Gračišće u skupštinama trgovačkih društava kojih je Općina Gračišće osnivač, kada je tako određeno aktom o osnivanju trgovačkog društva,

- odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica, odnosno udjela Općine Gračišće u trgovačkim društvima kojih je Općina Gračišće osnivač,

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine Gračišće čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna od iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina,

- raspisuje referendum za područje Općine Gračišće,

- donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga Općine Gračišće u skladu sa zakonom,

- drugim pitanjima i poslovima kada je to propisano zakonom, ovim Statutom ili Poslovnikom  Općinskog vijeća.

 

Članak  39.

Sjednice Općinskog vijeća su javne. Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, ako Poslovnikom Općinskog vijeća i ovim Statutom nije određeno da se glasuje tajno. 

Članak  40.

Detaljnije odredbe o načinu i postupku sazivanja i konstituiranja Općinskog vijeća, način rada i vođenja sjednica, načina glasovanja i vođenja zapisnika, te način održavanja reda na sjednicama utvrditi će se Poslovnikom  Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i  članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela općinskog vijeća u obavljanji njihovih dužnosti.

 

1.1. RADNA TIJELA

Članak 41.

Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka i zauzimanja stajališta  i mišljenja u poslovima iz njegovog djelokruga.

Stalna radna tijela Općinskog vijeća  su.

-          Mandatno-verifikacijska komisija,

-          Komisija za izbor i imenovanja,

-          Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,

-          Odbor za kulturu,

-          Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb.

Radno tijelo ima predsjednika i određeni broj članova.

Članove radnog tijela bira Općinsko vijeće na prijedlog najmanje četiri (4) vijećnika.

Mandat predsjednika i članova radnog tijela traje do isteka redovitog četverogodišnjeg mandata Vijeća, osim ako zakonom ili općim aktima Općinskog vijeća nije drugačije određeno.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 42.

 

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna ili povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga glede pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

 1. Načelnik Općine Gračišće

Članak 43.

 

         Načelnik Općine Gračišće zastupa Općinu Gračišće i nositelj je izvršne vlasti u Općini.

         Načelnik ima jednog zamjenika.

         Načelnik i zamjenik načelnika biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

 Članak 44.

 

         Mandat općinskog načelnika traje 4 (četiri) godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultat izbora novog načelnika.

 

Članak 45.

      U obavljanju izvršne vlasti Općinski načelnik:

-utvrđuje i podnosi prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće,

-donosi opće i pojedinačne akte kada je na to ovlašten propisima,

-daje mišljenje o prijedlozima akata koje Općinskom vijeću podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

-predlaže Općinskom vijeću donošenje proračuna, odluke o izvršavanju proračuna te polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,

-odgovoran je za planiranje i izvršavanje proračuna,

-izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

-upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Gračišće, kao i prihodima i rashodima Općine Gračišće u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općine Gračišće,

-odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine Gračišće čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna, općinski načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 (jedan milijun), a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina, te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima.

-utvrđuje prijedloge odluka o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica i udjela Općine Gračišće u trgovačkim društvima kojih je Općina Gračišće osnivač,

-odlučuje o prihodima i rashodima Općine,

-upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,

-odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova i udruga kojih je Općina osnivač,

-imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je općina osnivač, trgovačkih društava u kojima Općima ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,

-utvrđuje plan prijma u službu,

      -usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine Gračišće u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga te obavlja nadzor nad zakonitošću njihovog rada,

      -imenuje i razrješava pročelnike Jedinstvenog upravnog odjela,

    -odgovara za zakonitost rada Jedinstvenog upravnog odjela,

    -donosi Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračišće,

    -odgovoran je za uspostavu, razvoj i provedbu sustava unutarnjih financijskih kontrola (financijsko upravljanje i kontrole te unutarnja revizija) u Općini Gračišće,

    -podnosi Općinskom vijeću odgovarajuća izvješća,

    -obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

    -zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima,

    -odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug tijela Općine Gračišće,

    -obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, ovim Statutom, općim aktima Općine Gračišće ili drugim propisima.

Članak 46.

 

      Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela općine.

Članak 47.

 

            Načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svome radu, i to do 31- ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

 

Članak 48.

 

            Pored izvješća iz članka 47. ovoga Statuta, Općinsko vijeće može tražiti od Općinskog načelnika da podnese izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga rada.

            Izvješće iz stavka 1. ovoga članka Načelnik podnosi na slijedećoj sjednici općinskog vijeća

            Općinsko vijeće ne može zahtjevati od općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 49.

 

               Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća u roku od osam (8) dana od dana donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od općinskog vijeća da u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke.

                Ako općinsko vijeće to ne učini općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika državne uprave u Istarskoj žuapniji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.

               Općinski načelnik ima pravo obustavtiti od primjene akt Mjesnog obora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom , Statutom ili općim aktima općinskog vijeća.

Članak 50.

 

            Načelnik može odlukom obavljanje pojedinih poslova iz svoga djelokruga povjeriti zamjeniku.

            Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenk je dužan pridržavati se uputa Načelnika.

            Povjeravanjem poslova iz svoga djelokruga zamjeniku,  ne prestaje odgovornost Načelnika za njihovo obavljanje.

            Zamjenik načelnika dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.

            Zamjenik načelnika ima pravo na naknadu za rad u skladu sa posebnom odlukom.

Članak 51.

 

            Načelnika, u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju dužnosti, zamjenjuje  zamjenik.

Članak 52.

            Načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:

-          danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

-          danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

-          danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

-          danom prestanka prebivališta na području Općine Gračišće,

-          danom prestanka hrvatskog državljanstva,

-          smrću.

Članak 53.

           U slučaju prestanka mandata općinskog načelnika prije isteka dvije (2) godine mandata, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračišće u roku od osam (8) dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog načelnika.

             U slučaju prestanka mandata općinskog načelnika nakon isteka dvije (2) godine  mandata, dužnost općinskog načelnika do kraja mandata  obnaša zamjenik načelnika koji je izabran zajedno s njim.

Članak 54.

 

            Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati u postupku propisanim u članku  18. ovog Statuta.

 

 

 1. UPRAVNA TIJELA

 Članak 55.

Za obavljanje svih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Gračišće, kao i poslova državne uprave prenesenih na Općinu, u Općini se ustrojava  Jedinstveni upravni odjel.

Ustrojstvo jedinstvenog upravnog odjela iz stavka 1. ovoga članka  uređuje se posebnom odlukom  Općinskog vijeća.

 

Članak 56.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Načelnik.

Načelnik može razriješiti pročelnika iz stavka 1. ovog članka u slučajevima određenim zakonom.

Članak 57.

Jedinstveni upravni odjel  samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravodobno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovora općinskom načelniku.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračišće osiguravaju se u Proračunu Općine Gračišće, državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

Članak 58.

 

            Upravne, stručne i ostale poslove u Općini obavljaju službenici i namještenici.

            Službenici obavljaju upravne i stručne poslove, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

            Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od značenja za rad službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu uređuju se posebnim zakonom.

            Službenici u Općini poticat će se na trajno stručno osposobljavanje i usavršavanje putem tečajeva, studijskih putovanja, seminara i školovanja.

 

IX.  MJESNA  SAMOUPRAVA

Članak 59.

Kao oblik  neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana,  na području Općine osnivaju se mjesni odbori.

Mjesni odbori osnivaju se za jedno naselje s više međusobno povezanih manjih naselja ili dijelova naselja (selima)  koji u odnosu na ostale dijelove  čine  zasebnu   cjelinu.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 60.

Na području Općine osnivaju se  ovi Mjesni odbori:

 1. Mjesni odbor  BATLUG za naselje Batlug s pripadajućim  dijelovima naselja (selima) Breščić, Brešnica, Jarbulišće, Mrkoči, Salamunišće i Sv. Križ;
 2. Mjesni odbor  BAZGALJI  za naselje Bazgalji s pripadajućim  dijelovima naselja (selima)  Balarini, Bolčići, Brtačići, Češići, Čuleti, Funčići, Lopatari, Lovrinići, Luckići, Marcani, Sv. Marija Magdalena, Stihovići, Šujevići i Tudori;
 3. Mjesni odbor GRAČIŠĆE za naselje   Gračišće  s  pripadajućim dijelovima naselja (selima)  Baldeti, Forlani, Gržići, Levini, Marcani, Mraki, Relji, Škvari, Šporari, Toncini, Češići, Gojtani, Sv. Juraj, Lovrenčići, Mali Škljonki, Martinićeva Stancija, Usoje, Valeti, Veli Škljonki, Vlahovići, Žlepčari, Čulji, Kostrčani i Breščić.
 4. Mjesni odbor JAKAČIĆI za naselje Jakačići  s  pripadajućim dijelovima naselja (selima) Baštini, Brozani, Bertetići, Kalandrići, Kaligari, Lančišće, Mrleti, Pažanići, Pužari i Šimunčići;
 5. Mjesni odbor MANDALENČIĆI  za naselje Mandalenčići s  pripadajućim dijelovima naselja (selima) Bakši, Bregi, Brljafi, Buršići, Čubanići, Darišće, Deltini, Dermiti, Dončišće, Jadrohi, Jelčići, Katun Gračaški, Križarovica,  Putinji i Raji;
 6. Mjesni odbor MILOTSKI BRIJEG za naselje Milotski Brijeg s pripadajućim dijelovima naselja (selima) Hrvatini i Jašići;
 7. Mjesni odbor ŠKOPLJAK  za naselje Škopljak s  pripadajućim dijelovima naselja (selima) Bažoni, Brežani, Lovrići, Matkovići, Poldrugovci, Runki, Škrbani i Žuhčići.

U Vijeće mjesnih odbora Općine, birat će se broj članova kako slijedi u:

- Mjesni odbor Batlug  5  članova,

- Mjesni odbor Bazgalji   5 članova,

- Mjesni odbor Gračišće  7  članova,

- Mjesni odbor Jakačići   5  članova,

- Mjesni odbor Mandalenčići  5 članova, 

- Mjesni odbor Milotski Brijeg  5 članova i

- Mjesni odbor Škopljak 3  člana.  

Članak 61.

Ako postoje uvjeti i opravdani razlozi, mogu se osnovati  novi mjesni odbori a može se vršiti i teritorijalni preustroj osnovanih mjesnih odbora.

Inicijativu za  izdvajanje pojedinog naselja ili dijela naselja radi osnivanja novog mjesnog odbora ili pripajanje drugom mjesnom odboru mogu dati građani na tom području, njihove organizacije i udruženja, Vijeće Mjesnog odbora i općinski načelnik.

Inicijativu iz stavka 2. ovoga članka   kojom  se traži izdvajanje iz Mjesnog odbora radi osnivanja novog Mjesnog odbora,  pripajanje ili izdvajanje iz mjesnog odbora mora potpisati najmanje 30% osoba s tog područja koje imaju biračko pravo.

Članak 62.

Inicijator za osnivanje Mjesnog odbora ili za teritorijalni preustroj osnovanog mjesnog odbora  dužan je pripremiti prijedlog  koji mora sadržavati podatke o nazivu i području Mjesnog odbora, s navođenjem naselja ili dijelova naselja ; o sjedištu te o osnovnim zadacima  i sredstvima mjesnog odbora; o broju stanovnika te o tome tko je dao inicijativu za osnivanje mjesnog odbora, s obrazloženjem opravdanosti osnivanja mjesnog odbora odnosno teritorijalnog preustroja mjesnog odbora.

Inicijativa i prijedlog  iz prethodnog stavka u pisanom obliku dostavljau se općinskom načelniku.

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje je li prijedlog podnesn na način i po postupku utvrđenom zakonom i ovim Statutom.

Ako općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestiti će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana opuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od dana prijma prijedloga.

Članak 63.

Tijela Mjesnog odbora su Vijeće Mjesnog odbora i Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora.

Članak 64.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri (4) godine.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora i pitanja vezana uz obavljanje dužnosti članova vijeća mjesnog odbora uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

 Članak 65.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje predstavničko tijelo, odnosno općinsko vijeće.

Od dan araspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.

Članak 66.

 

Vijeće Mjesnog odbora ima najmanje tri (3) a najviše sedam (7) članova.

Predsjednika Vijeća Mjesnog odbora bira Vijeće Mjesnog odbora iz svoga sastava većinom glasova svih članova Vijeća Mjesnog odbora.

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora bira se na rok od četiri (4) godine.

Članak 67.

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora predstavlja Mjesni odbor, organizira rad Mjesnog odbora te saziva i predsjedava sjednicama Vijeća. Za svoj rad predsjednik Vijeća Mjesnog odbora odgovoran je Vijeću Mjesnog odbora a za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga  Općine, ako je takve poslove Općina prenijela u nadležnost Vijeća Mjesnog odbora općinskom načelniku.

Sjednice Vijeća Mjesnog odbora može sazvati i Načelnik.

Članak 68.

Vijeće Mjesnog odbora donosi Pravila Mjesnog odbora, Program rada Mjesnog odbora,  Poslovnik o svom radu u skladu sa Statutom, Financijski plan i Godišnji obračun te obavlja druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Članak 69.

Pravilima Mjesnog odbora, u skladu sa zakonom i ovim Statutom podrobnije se uređuje ustrojstvo i samoupravni djelokrug Mjesnog odbora, način rada i organiziranja mjesnih zborova, način izbora i opoziva tijela, te djelokrug i ovlasti tijela Mjesnog odbora, način utvrđivanja i donošenja Programa rada, sadržaj i način donošenja Poslovnika o radu Vijeća Mjesnog odbora, način odlučivanja u Mjesnom odboru, odgovornost za upotrebu sredstava i provođenja odluka, te druga pitanja važna za ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti Mjesnog odbora.

Članak 70.

Programom rada Mjesni odbor utvrdit će svoje zadatke koji se tiču:

- vođenja brige o uređenju područja Mjesnog odbora,

- poboljšanja kvalitete življenja i stanovanja,

-vođenja brige o komunalnim i drugim uslužnim djelatnostima te poboljšanja i održavanja lokalne infrastrukture,

- brige o potrebama stanovnika u djelatnostima brige o djeci, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi i  zdravlja,

- očuvanja prirode i zaštite okoliša,

- zadovoljavanje potreba u kulturi, tjelesnoj kulturi i športu,

- organizacije i provedbe pučke svečanosti i Dana Mjesnog odbora, te druga pitanja.

Osim zadataka iz prethodnog stavka ovoga članka, Mjesni odbor  svojim Programom rada utvrđuje i druge zadatke od interesa za područje Mjesnog odbora.

Godišnji program mora sadržavati prikaz financijskih sredstava potrebnih za realizaciju Programa sa naznakom izvora financiranja.

Prijedlog  jednogodišnjeg programa rada mjesnog odbora  Vijeće mjesnog odbora dostavlja Općinskom načelniku na suglasnost najkasnije do 1. listopada tekuće godine za narednu godinu.

Članak  71.

Za rad Mjesnog odbora sredstva se osiguravaju  u općinskom proračunu, u skladu sa planom razvoja i mogućnostima Općine.

Pored sredstava iz stavka 1. ovoga članka Mjesni odbor ima prihode od pomoći i dotacija koje ostvari od pravnih ili fizičkih osoba, te druge prihode.

Općinskim proračunom mogu se Mjesnom odboru ustupiti određena sredstva koja pripadaju Općini.

Članak 72.

Radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te radi davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značaja, predsjednik Vijeća Mjesnog odbora i općinski načelnik mogu sazivati Mjesne zborove građana.

Zbor iz prethodnog stavka ovoga članka može se sazvati i za dio područja Mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu (dio naselja-sela).

            Sadržaj rada, način organiziranja i sazivanje Mjesnih zborova građana uređuje se Pravilima Mjesnog odbora.

Članak 73.

Uvjete za obavljanje administrativnih i drugih poslova za potrebe Mjesnog odbora, te odgovarajući prostor za njegov rad, u skladu s mogućnostima Općine osigurava Načelnik.

Članak 74.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela Mjesnog odbora obavlja  općinski načelnik, koji može raspustiti Vijeće Mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj Statut, svoja Pravila ili ako ne izvršava povjerene mu poslove.

Članak 75.

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora dužan je u roku od osam (8) dana od dana donošenja dostaviti Načelniku opće akte koje je donijelo Vijeće Mjesnog odbora.

Načelnik ako utvrdi da su akti iz prethodnog stavka u suprotnosti sa zakonom, Statutom ili općim aktima Općinskog vijeća, dužan je o tome obavijestiti Općinsko vijeće.

Ako Načelnik ocijeni da je akt iz stavka 1. ovoga članka u suprotnosti sa zakonom, obustavit će akt od daljnjeg izvršenja.

Ako Načelnik ocijeni da je akt iz stavka 1. ovoga članka u suprotnosti sa ovim Statutom ili općim aktima Općine Gračišće obustavit će akt od daljnjeg izvršenja.

Ako Načelnik pokrene postupak iz stavka 4. ovoga članka u roku od  petnaest (15) dana, smatrat će se da se odustalo od obustave izvršenja toga akta.

Članak 76.

U svakom Mjesnom odboru organizira se jedanput godišnje sastanak građana kojeg organizira predsjednik Mjesnog odbora.

Sastanak iz stavka 1. može sazvati i Načelnik Općine Gračišće.

X.  FINANCIRANJE I IMOVINA OPĆINE

Članak 77.

 

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava  koje pripadaju Općini čine njenu imovinu.

Imovinom Općine upravljaju općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.

Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom  Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.

 

Članak 78.

Općina  ima svoje prihode kojima unutar svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine su:

1. općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,

2. prihodi od stvari u vlasništvu i imovinska prava Općine,

3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine,  odnosno u kojima ima udjele ili dionice,

4. prihodi od naknada za koncesiju koje daje Općinsko vijeće,

5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općinsko vijeće u skladu sa zakonom,

6. udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom,

7. sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,

8. sredstva pomoći i dotacija Istarske županije, te

9. drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 79.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine iskazuju se u proračunu Općine.

Općinsko vijeće na prijedlog Načelnika  do roka koji je utvrđen zakonom donosi Godišnji proračun za slijedeću proračunsku godinu.

Uz Godišnji proračun Općinsko vijeće donosi odluku o izvršenju Proračuna kojom se utvrđuju uvjeti, način i postupak izvršenja Proračuna, te o općinskim prihodima i rashodima.

Ako se Godišnji proračun za slijedeću proračunsku godinu ne može donijeti prije  početka godine za koju se donosi, vodi se privremeno financiranje i to najdulje za razdoblje od tri mjeseca.

Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće.

Članak 80.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisanom za donošenje proračuna.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava općine nadzire Ministarstvo financija.

XI.  USTROJSTVO I RAD JAVNIH SLUŽBI

Članak 81.

Za obavljanje odgovarajućih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, Općina može osnovati trgovačka društva i ustanove u svom vlasništvu, sukladno zakonu.

Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog članka, djelatnosti iz njihova djelokruga obavljaju  kao javnu službu.

Članak 82.

Općina nadzire rad i vodi brigu o racionalnom i zakonitom radu trgovačkih društava i ustanova u svom vlasništvu.

Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovoga članka obavezni su Općinu izvještavati o svom radu, odnosno poslovanju, u rokovima kako odluči Općinsko Vijeće.

Općinski načelnik imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba koji je osnivač Općina.

XII.   AKTI OPĆINE

Članak 83.

 

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom  donosi Statut, Poslovnik Općinskog vijeća, opće akte, Općinski proračun, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, preporuke, rješenja, zaključke, upute, naputke, deklaracije i rezolucije, te daje autentična tumačenja Statuta i drugih akata koje donosi.

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stavrima.

Općinsko vijeće o posebnim prigodama i svečanostima izdaje povelje i zahvalnice.

Članak 84.

 

Pravo predlaganja akata koje donosi Općinsko vijeće imaju  predsjednik Općinskog vijeća, vijećnici, Općinski načelnik,  radna tijela Vijeća,   te  tijela  mjesne samouprave i građani.

Članak 85.

 

U postupku donošenja pojedinih akata iz svoje nadležnosti Općinsko vijeće može provesti javnu raspravu.

Prijedlog za upućivanje na javu raspravu utvrđuje Općinsko vijeće, a javnu raspravu provodi nadležno radno tijelo. O rezultatima javne rasprave sastavlja se izvještaj i dostavlja se zajedno s prijedlogom akta predsjedniku Općinskog vijeća.

Javna rasprava u pravilu traje najmanje petnaest (15)  a najduže trideset (30) dana. Početak i završetak javne rasprave kao i rok za dostavu primjedbi i prijedloga utvrđuje Općinsko vijeće.        Obavijest o početku javne rasprave objavljuje se na oglasnim pločama i na drugi prikladan način.

Članak 86.

 

            Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, rješenja, pravilnike i druge opće akte kada je na to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

            Načelnik donosi i druge pojedinačne akte kada, u skladu sa zakonom, rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

            Načelnik osigurava izvršenje općih akata na način i u postupku propisanim ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.

Članak 87.

 

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke, preporuke i mišljenja.

Članak 88.

Akte koje donosi Općinsko vijeće ili radna tijela Općinskog vijeća potpisuje predsjednik odnosno osoba koja je predsjedavala sjednicom Vijeća ili radnog tijela.

Članak 89.

 

             Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).

             Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. Ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Istarske županije.

              Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

               U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 90.

               Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Općinsko vijeće i općinski načelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svom djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

                Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Istarskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svom djelokrugu.

Članak 91.

 

Opći akt Općinskog vijeća objavljuje se u  Službenim novinama Grada Pazina.

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana njegove objave u službenom glasilu Općine, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu dan nakon objave.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

Članak 92.

 

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

XIII. JAVNOST RADA

Članak 93.

 

                Rad općinskog vijeća, općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračišće je javan.

                Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

 

Članak 94.

 

                 Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:

-          Javnim održavanjem sjednica,

-          Izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog propćavanja,

-          Objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu i na internet stranici  Općine.

                   Javnost rada općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima priopćavanja, objavljivanjem akata u službenom glasilu i internet stranici Općine, te davanjem informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

XIV. SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA

 

Članak 95.

       Način djelovanja općinskog načelnika i zamjenika načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

 

Članak 96.

        Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti te uređuje sprečavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.

XV.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 97.

Do donošenja općih akata kojima se uređuju pojedina pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine sukladno posebnim zakonima i ovom Statutu na području Općine primjenjivati će se važeći akti ako nisu u suprotnosti s odredbama zakona i ovoga Statuta.

Ako su odredbe općih akata iz stavka 1. ovoga članka u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom, primjenjivat će se neposredno odredbe ovoga Statuta i zakona.

Članak 98.

O promjeni Statuta Općine Gračišće odlučuje Općinsko vijeće većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Članak 99.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Općine Gračišće ("Službene novine Grada Pazina" broj  15/09).

Članak 100.

 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina. Članak  35. stavak 2. stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE  GRAČIŠĆE

Predsjednik  Općinskog vijeća

Marijan Brozan