OGLAS ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE Ispis

Sukladno članku 23. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić “Olga Ban“ Pazin (Sl.novine Grada Pazina 15/15.) i članku 36. Statuta Dječjeg vrtića “Olga Ban“ Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13. i 23/14.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin objavljuje:

OGLAS ZA UPIS DJECE

U PROGRAM PREDŠKOLE

ZA PEDAGOŠKU 2019./2020. GODINU

 za  djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu uključena u redovni program vrtića

Više informacija potražite u OGLASU