Prostorni plan Ispis

PPUO Gračišće 2019.

Prostorni plan uređenja Općine Gračišće (pročišćeni tekst)

Odluka o Izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine Gračišće

Odredbe za provedbu

Obrazloženje 

GRAFIČKI PRIKAZ: 

  1. Korištenje i namjena površina
  2. Promet
  3. Elektroničke komunikacije
  4. Elektroenergetika i plinoopskrba
  5. Vodoopskrba i odvodnja
  6. Kulturna i prirodna baština
  7. Vodotoci i vode
  8. Krajobraz
  9. Tlo i posebne mjere

GRAĐEVINSKA ZEMLJIŠTA:

- 4.0. Pregledna karta

- 4.1. a Gračišće

- 4.1. b Gračišće

- 4.1. c Gračišće

- 4.2. Lindar

- 4.3. Škopljak


PPUOG2019

OBAVIJEST O IZRADI

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

Općine Gračišće,

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GRAČIŠĆE

PPUO Gračišće (2004.g.)

- Prostorni plan uređenja

 

Službene novine Grada Pazina

 

Kartografski prikazi:

Građevinska područja naselja 1:5000

- Građevinska područja - 4A

- Građevinska područja - 4B

- Građevinska područja - 4C

- Građevinska područja - 4D

- Građevinska područja - 4E

- Građevinska područja - 4F

- Građevinska područja - 4G

- Građevinska područja - 4H

- Građevinska područja - 4I

- Građevinska područja - 4J

altIzmjene i dopune PPUO Gračišće (2007.g.)

- Izmjene i dopune PPUO

- Opći dio izmjene i dopune

- PPUO knjiga pročišćena

- Izmjena odluke PPUO Gračišće

Kartografski prikazi:

Građevinska područja naselja 1:5000

- Građevinska područja - 4A

- Građevinska područja - 4B

- Građevinska područja - 4C

- Građevinska područja - 4D

- Građevinska područja - 4E

- Građevinska područja - 4F

- Građevinska područja - 4G

- Građevinska područja - 4H

- Građevinska područja - 4I

- Građevinska područja - 4J

altUsklađenje PPUO Gračišće (2008.g.)

- Usklađenje prostornog plana uređenja sa zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07)

Kartografski prikazi:

Građevinska područja naselja 1:5000

-

- Građevinska područja - 4A

- Građevinska područja - 4B

- Građevinska područja - 4C

- Građevinska područja - 4D

- Građevinska područja - 4E

- Građevinska područja - 4F

- Građevinska područja - 4G

- Građevinska područja - 4H

- Građevinska područja - 4I

- Građevinska područja - 4J

alt
Izmjene i dopune PPUO Gračišće
(„Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i
Sveti Petar u šumi 38/17)

TEKSTUALNI DIO


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA
PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA
4A. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA
4B. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA
4C. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA
4D. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA
4E. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA
4F. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA
4G.GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA
4H. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA 
4I. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA 
4J. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA