Idi na gornju razinu

Odluke do 2015. godine

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i naknadi, te drugim pravima Načelnika i Zamjenika Načelnika Općine Gračišće

Suglasnost općinskog vijeća Općine Gračišće za provedbu ulaganja odnosno projekt “Izgradnje dječjeg vrtića u naselju Gračišće na k.č. 1270/4 k.o. Gračišće”

Izjava o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama

Odluka o izdavanju suglasnosti za provedbu projekta “Izgradnje dječjeg vrtića u naselju Gračišće na k.č. 1270/4 k.o. Gračišće”

Odluka o osnivanju trgovačkog društva “Razvojna agencija Srce Istre” d.o.o. i utvrđivanju Društvenog ugovora “Razvojna agencija Srca Istre” d.o.o.

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće za 2016. godinu

Zaključak – prijedlog za suca porotnika

Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu JUO Općine Gračišće

Zaključak-utvrđuje se prijedlog urbanističkog plana uređenja (UPU 36) dijela građevinskog područja naselja Mandalenčići II-GP 46

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja općinskog načelnika

Zaključak o davanju u zakup više poslovnih prostora na području Općine Gračišće

Odluka o plaći i drugim pravima načelnika Općine Gračišće

Zaključak o povlačenju Odluke o materijalnim i drugim pravima načelnika i zamjenika načelnika Općine Gračišće

Odluka o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora Gračišće d.o.o.

Odluka o II. izmjenana i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Gračišće

Rješenje o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju

Plan davanja koncesija za 2016. godinu

Srednjeročni plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti za razdoblje od 2016. do 2018. godine

Zaključak o prihvaćanju izvještaja Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre

Odluka o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalne djelatnosti na području Općine Gračišće

Zaključak-odbija se pravo prvokupa (Mario Rovis)

Zaključak-odbija se pravo prvokupa (Miloš Širol)

Jedanaesta (XI.) dopuna Knjige nekretnina Općine Gračišće

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Gračišće za 2015. godinu

Registar nerazvrstanih cesta na području Općine Gračišće

Odluka o materijalnim i drugim pravima Načelnika i zamjenika načelnika Općine Gračišće

Odluka o koeficijentima i naknadama troškova za rad osoba izabranih na određene dužnosti

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Mandalenčići II GP 46 (UPU 36)

Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora Gračišće d.o.o.

Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora Gračišće d.o.o.

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvješća za Gračišće d.o.o. za 2014. godinu.

Odluka o donošenju usklađenja Plana civilne zaštite za Općinu Gračišće

Odluka o donošenju usklađenja Plana zaštite i spašavanja za Općinu Gračišće

Odluka o donošenju usklađenja Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Gračišće

Izvješće o stanju sustava za zaštitu i spašavanje na području Općine Gračišće za 2014. godinu.

Odluka o korištenju zgrade bivše škole u Bazgalji

Odluka o povjeravanju poslova zamjeniku općinskog načelnika

Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uprabu informacija Općine Gračišće

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Odluka o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Etičkog povjerenstva oipćinskie uprave Općine Gračišće

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustav javne vodoopskrbe

Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivnje i održvanje poljoprivrednih rudina i mjerma zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

Odluka o pravnim osobma od posebnog značaja za Općinu Gračišće

Odluka o komunalnim djeltnostima na području Općine Gračišće

Zaključak o prihvćanju Godišnjeg financijskog izvještaja za Gračišće d.o.o. za 2013. godinu

Odluka o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora zbog isteka mandata

Odluka o izboru članova Nadzornog odbora za novo mandatno razdoblje

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Grčišće za 2014. godinu

RJEŠENJE o izboru 2. potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Gračišće

ZAKLJUČAK o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća općinskog načelnika

ZAKLJUČAK o donošenju Izvješća o stanju sustva za zaštitu i spašvanje na području Općine Gračišće za 2013. godinu

ZAKLJUČAK o donošenju Smjernica za organizciju i razvoj sustva zaštite i spašavnja na području Općine Gračišće za 2014. – 2016.godine

ZAKLJUČAK

Odluk o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunlne vodne građevine za javnu odvodnju

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODRENJA OTPADOM OPĆINE GRAČIŠĆE

ODLUKAo II. izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima

PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJVNJE BEZ ZASNIVNJA RADNOG ODNOSA U JEDINSTVENI UPRVNI ODJEL OPĆINE GRAČIŠĆE ZA 2014. GODINU

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o priključenju na komunlne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom

Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunlne vodne grđevine

Zaključk – podrška Deklaraciji o regionlnom razvoju i jedinstvenosti Istre

ZAKLJUČAK o imenovnju član Povjerenstva za dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvtske

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Gračišće

Izmjene i dopune plan prijma na stručno ospososobljvnje bez zasnivnj radnog odnos u Jedinstveni uprvni odjel Općine Gračišće za 2013. godinu

Izmjene i dopune Statut Općine Gračišće

Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračišće

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivnju sredstva za rad političkih stranka i nezvisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2013. godini

Polugodišnji obrčun Prorčun Općine Gračišće za 2013. godinu,

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju

Godišnji financijski izvještaj za Gračišće d.o.o. za 2012. godinu

Urbanistički plan uređenja “Salamunišće”

Rješenje o imenovnju Odbora za gospodrski razvoj, financije, prostorno uređenje i komunlne djelatnosti

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

Zaključk o prihvćnju polugodišnjeg izvještaja općinskog načelnika

Rješenje o imenovnju komisije za stipendije

Plan prijma na stručno osposobljvnje bez zasnivnja radnog odnos u Jedinstveni uprvni odjel Općine Gračišće za 2013. godinu

Odluka o subvencijama u poljoprivredi i ruralnom razvoju za razdoblje od 2013.-2015. godine

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojavanju Katalog informcija Općine Gračišće i o osigurnju uvjeta za pristup informcijama kojim raspolže Općina Gračišće

Rješenje o izboru predsjednika i dva člana Odbora za Statut, Poslovnik i propise

Rješenje o izboru predsjednika i dva člana Odbora za kulturu

Rješenje o izboru predsjednika i dva člana Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb

Rješenje o izboru predsjednika i dva člana Odbora za poljoprivredu

Rješenje o imenovanju Natječajne komisije za promet imovinom i nekretninama u vlasništvu Općine Gračišće

Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Gračišće

PRAVILNIK o korištenju službenih vozila

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Gračišće

I .Izmjene i dopune Odluke o komunlnom doprinosu

Zaključak Izvještaja načelnika

Zaključak – IZVJEŠĆE Zaštita i spašvanje

Pravilnik o ocjenjivnju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračišće

Odluka o dnevnom radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračišće

ODLUKA o raspoređivnju sredstava za rad političkih stranka i nezvisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2013. godini

POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GRAČIŠĆE

PRVILNIK o stipendiranju učenika i studenata Općine Gračišće

ODLUKU O KOMUNALNOM DOPRINOSU OPĆINE GRAČIŠĆE

ODLUKU O SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE GRAČIŠĆE

ODLUKU o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU) 16 – Salamunišće II GP 70

ODLUKU o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU11) gosp. zone Krase II

IZVJEŠĆE Gračišće d.o.o. – ZAKLJUČAK

ODLUKA O BROJU ETAŽA

ODLUKA O DONOŠENJU UPU TP SvMM-11-11-29

ODLUKU o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za obračun naknde za zadržavnje nezkonito izgrađenih zgrada u prostoru

ODLUKA O ZADUŽIVNJU

PALN PRIJEMA U SLUŽBU

PROCJENA – ODLUKA – VIJEĆE

RJEŠENJE o imenovanju članova Stožera zaštite i spašvnja Općine Gračišće

ZAKLJUČAK – IZVJEŠTAJA Dječjeg vrtića

RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provedbu natječaja za davnje u zakup poslovnog prostora

ZAKLJUČK NAČELNIK – zakup poslovnog prostora

Odluka Načelnik od 27.04.2012

ODLUKA o brtimljenju

Odluka o donošenju UPU KRASE II

Odluka o koeficijentima za obračun plaće

ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOS

Odluka o pravnim osobama – ZIS

ODLUKA O PRIKLJUČCIMA

ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA ZA 2011. GODINU

Odluka o zadužiavnju

Odluka – Plan civilne zaštite

ODLUKA – POLITIČKE STRANKE 2012.

Odluka – ZIS

PRVILNIK JUO GRAČIŠĆE 2012.

ODLUKA o II. Izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama

ODLUKA o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Gračišće

ODLUKA o dodjeli javnih priznanja Općine Gračišće za 2012. godinu

ODLUKA o osnivanju Općinskog savjeta mladih Općine Gračišće

ODLUKA o ustrojavnju Katalog informcija Općine Gračišće i o osiguravnju uvjeta za pristup informcijama kojima raspolže Općin Gračišće

RJEŠENJE o imenovanju Natječjne komisije za promet imovinom u vlasništvu Općine Gračišće

Zaključak Gračišće d.o.o.

Zaključak Izvještaj Fonda

ODLUKA o ogrničenju korištenja voda od 23.07.2012.god.

ZAKLJUČAK o mjerama redukcije korištenja voda u IŽ od 23.07.2012.god.

JAVNI POZIV za predlgnje kandidata za člnove Općinskog savjeta mladih Općine Gračišće – od 05.09.2012.

ODLUKA o pokretnju postupaka za podnošenje prijedloga kandidta za izbor članov Općinskog savjet mladih Općine Gračišće – od 05.09.2012.

ODLUKA o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Gračišće – od 05.09.2012.

ODLUKA o općem korištenju voda, načinu održvnja grđevina, te osigurnju odgovrajuće kakvoće i dovoljne količine voda i uvjet korištenj javnih zdenaca, javnih crpki i drugih sličnih grđevina, koji nisu uključeni u sustv javne vodoopskrbe na području Općine Gračišće – od 05.09.2012.

RJEŠENJE o imenovnju Komisije za izbor članov općinskog Savjet mladih Općine Gračišće – od 05.09.2012.

RJEŠENJE o imenovnju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementrnih nepogoda – od 05.09.2012.

ODLUKA o izradi registra nerazvrstnih cesta na području Općine Gračišće i rješvanja imovinsko-prvnih odnosa nad nerzvrstnim cestama – od 07.11.2012

ODLUKA o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Gračišće – od 07.11.2012.

ZAKLJUČAK – ŠUME – od 07.11.2012.

Obračun prorčun Općine Gračišće za 2008. godinu

Odluka o komunalnoj naknadi Općine Gračišće (Službene novine Grad Pazin 27/01 i 31/04)

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2024. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital