nudecelebvideo.net asexbox.com javset.net

Kontakt

  Općina Gračišće

     Loža 1

     52403 GRAČIŠĆE, Hrvatska

     OIB: 54846336787

     MB: 02611589

     IBAN: HR5424000081813200006

     Karlovačka banka d.d.

     tel. 052 687 111 (centrala)

     fax. 052 687 156

     e-mail: gracisce@gracisce.hr

     www.gracisce.hr

     Ostali kontakti

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:

ponedjeljkom  07-15
utorkom 07-16
srijedom 07-15
četvrtkom 07-15
petkom 07-14

RADNO VRIJEME ZA STRANKE:

ponedjeljkom 08-14
utorkom 11-16
srijedom 08-15
četvrtkom 08-15
petkom 08-13

NAČELNIK PRIMA STRANKE:

po prethodnom dogovoru.

DNEVNI ODMOR (STANKA):

10.00 – 10.30


getfreetvseries.com
Javna nabava PDF Ispis E-mail

JAVNA NABAVA 2022.

Plan nabave za 2022. godinu

JAVNA NABAVA 2021.

Plan nabave za 2021. godinu

I. Izmjene Plana nabave za 2021. godinu

II. Izmjene Plana nabave za 2021. godinu

III. Izmjene Plana nabave za 2021. godinu

IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu

V. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu

VI. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu

.

JAVNA NABAVA 2020.

Plan nabave za 2020. godinu

I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

Statističko izvješće za 2020. godinu

Registar ugovora za 2020. godinu

.

JAVNA NABAVA 2019.

Registar ugovora za 2019. godinu

Statističko izvješće za 2019. godinu

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA - javna nabava za radove na izgradnji dječjeg vrtića u Gračišću

Obavještavamo da javni naručitelj, Općina Gračišće, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na izgradnji dječjeg vrtića u Gračišću.

Molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do isteka 23. rujna 2019. godine do 23:59 sati, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge elektroničkim sredstvima komunikacije isključivo putem EOJN RH.

1. Obavijest o prethodnom savjetovanju o jn radova vrtića

2. Nacrt Dokumentacije o nabavi radova i ostala dokumentacija

Izvješće o prethodnom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za izgradnju dječjeg vrtića u Gračišću

Odluka o V. Izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Gračišće za 2019.

Odluka o IV. Izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Gračišće za 2019.

Odluka o III. Izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Gračišče za 2019. godinu

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Gračišće za 2019. godinu

Odluka o donošenju Plana nabave za Općinu Gračišće za 2019. godinu

Odluka o I. izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi jednostavne nabave robe, radova i usluga

Odluka o I. izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Gračišće za 2019. godinu

07.02 2019.Poziv za dostavu ponude za predmet nabave: Konzultantske usluge za izradu Strategije razvoja turizma na području Općine Gračišće, evidencijski broj nabave: E-MV-32/19 - jednostavna nabava

.

Zatvorena nabava E-JN-13/19

05.02.2019. Poziv za dostavu ponude za predmet nabave: Restauriranje i obnova orgulja u Župnoj crkvi u Gračišću - III. Faza, evidencijski broj nabave: E-JN-13/19-jednostavna nabava

PRILOZI:

 1. Ponudbeni list
 2. Troškovnik
 3. Izjava o tehničkoj sposobnosti
 4. Izjava o zaposlenima
 5. Izjava o nekažnjavanju
 6. Izjava o prihvaćanju uvjeta iz poziva

Popis gospodarskih subjekata s kojima Općina Gračišće ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

.

JAVNA NABAVA 2018.


Registar ugovora 2018.

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2018. godinu

Odluka o donošenju Plana nabave Općine Gračišće za 2018. godinu

I. (prve) Izmjene Plana nabave Općine Gračišće za 2018. godinu

II. (druge) Izmjene Plana nabave Općine Gračišće za 2018. godinu

IIa.

a

11.05.2018. - Poziv za dostavu ponude za predmet nabave: Restauriranje i obnova orgulja u Župnoj crkvi u Gračišću-II. Faza, evidencijski broj nabave: E-JN-14/18-jednostavna nabava

Prilog

 1. Ponuda,
 2. Izjava o prihvaćanju uvjeta iz poziva,
 3. Izjava o tehničkoj sposobnosti,
 4. Izjava o zaposlenima,
 5. Izjava o nekažnjavanju
 6. Dispozicija orgulja

.

JAVNA NABAVA 2017

.

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2017 godinu

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2017 ( jednostavna nabava ) 

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršavanja u 2017 ( usluge - male vrijednosti ) 

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi 2016 a izvršena u 2017 godini ( otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti ) 

Poziv za dostavu ponude za predmet nabave: Restauriranje i obnova orgulja u Župnoj crkvi u Gračišću - I. faza, Evidencijski broj nabave: E-MV-19/17-jednostavna nabava ( slike )

Prilozi Pozivu:

- Ponudbeni list

- Dispozicija orgulja

- Izjava o zaposlenima

- Izjava o nekažnjavanju

- Izjava o tehničkoj sposobnosti

- Izjava o prihvaćanju uvjeta

Registar sklopljenih ugovora u 2017. godini - 31.12.2017.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2017 godini na dan 31.01.2017. ( Bagatelna nabava )

I. ( prve ) Izmjene i dopune Plana nabave Općine Gračišće za 2017. godinu 

Plana nabave Općine Gračišće za 2017. godinu

Popis gospodarskih subjekata s kojima Općina Gračišće ne smije sklapati Ugovore o javnoj nabavi 

.

.

JAVNA NABAVA 2016

.

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave robe, radova i usluga ( https://www.pazin.hr/snovine/SN_07_2017.pdf ) 

Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje u 2016 godini ( bagatelna nabava )

Statističko izvješće o javnoj nabavi 2016 godine

Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje u 2016 godini ( otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti )

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2016 godini ( otvoreni postupak )

Registar sklopljenih ugovora u 2016. godini -stanje na dan 31.prosinca 2016. godine 

Registar sklopljenih ugovora u 2016. godini-stanje na dan 25. listopada 2016. godine

II. ( druge ) izmjene plana nabave Općine Gračišće za 2016. godinu 

I. ( prve ) Izmjene Plana nabave Općine Gračišće za 2016. godinu

Plan nabave Općine Gračišće za 2016. godinu 

a

a

JAVNA NABAVA 2015

Registar sklopljenih ugovora u 2015. godini 

Bagatelna nabava 2015 godine

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2015. godini

I. ( Prve ) Izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu 

Plan nabave Općine Gračišće za 2015. godinu

a

a

JAVNA NABAVA 2014

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovo izvršenje u 2014 godini - 2 dio

Tablica ugovora i dodataka ugovora sklopljenih tijekom 2014. godine

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014. godini 

I. izmjene i dopune Plana nabave Općine Gračišće za 2014. godinu

PRAVILNIK o provedbi postupaka javne nabave procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn za robu i usluge i 500.000,00 kn za radove

Pregled sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2013. godini

Pregled sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012. godini

2. (DRUGE) IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE GRAČIŠĆE ZA 2013. GODINU

1. ( PRVE ) IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE GRAČIŠĆE ZA 2013. GODINU

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE za izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na zidnim slikama na Crkvi BDM u Gračišću - Vijest od 10 / 2012.

ISPRAVLJEN TROŠKOVNIK - Vijest od 24.09.2012.


ISPRAVAK DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave REKONSTRUKCIJA ZGRADE BIVŠE ŠKOLE U BAZGALJIMA - Vijest 24.09.2012.

DOKUMANTACIJA ZA NADMETANJE - Rekonstrukcija zgrade biše škole u Bazgljima - Vijest od 17.09.2012.

IZJAVA O POSTOJANJU / NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - Vijest od 13.09.2012.

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA OPĆINA GRAČIŠĆE NE SMIJE SKLAPATI
UGOVORE O JAVNOJ NABAVI


Pregled sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi u 2011. godini - Vijest od 12.11.2012.


Pregled sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012. godini - Vijest od 12.11.2012.


DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave POPLOČENJE STAROGRADSKE JEZGRE NASELJA GRAČIŠĆE II FAZA - Vijest od 31.12.2012.