nudecelebvideo.net asexbox.com javset.net

Kontakt

  Općina Gračišće

     Loža 1

     52403 GRAČIŠĆE, Hrvatska

     OIB: 54846336787

     MB: 02611589

     IBAN: HR5424000081813200006

     Karlovačka banka d.d.

     tel. 052 687 111 (centrala)

     fax. 052 687 156

     e-mail: gracisce@gracisce.hr

     www.gracisce.hr

     Ostali kontakti

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:

ponedjeljkom  07-15
utorkom 07-16
srijedom 07-15
četvrtkom 07-15
petkom 07-14

RADNO VRIJEME ZA STRANKE:

ponedjeljkom 08-14
utorkom 11-16
srijedom 08-15
četvrtkom 08-15
petkom 08-13

NAČELNIK PRIMA STRANKE:

po prethodnom dogovoru.

DNEVNI ODMOR (STANKA):

10.00 – 10.30


getfreetvseries.com
Prostorni plan PDF Ispis E-mail

PPUO Gračišće 2019.

Prostorni plan uređenja Općine Gračišće (pročišćeni tekst)

Odluka o Izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine Gračišće

Odredbe za provedbu

Obrazloženje 

GRAFIČKI PRIKAZ: 

  1. Korištenje i namjena površina
  2. Promet
  3. Elektroničke komunikacije
  4. Elektroenergetika i plinoopskrba
  5. Vodoopskrba i odvodnja
  6. Kulturna i prirodna baština
  7. Vodotoci i vode
  8. Krajobraz
  9. Tlo i posebne mjere

GRAĐEVINSKA ZEMLJIŠTA:

- 4.0. Pregledna karta

- 4.1. a Gračišće

- 4.1. b Gračišće

- 4.1. c Gračišće

- 4.2. Lindar

- 4.3. Škopljak


PPUOG2019

OBAVIJEST O IZRADI

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

Općine Gračišće,

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GRAČIŠĆE

PPUO Gračišće (2004.g.)

- Prostorni plan uređenja

 

Službene novine Grada Pazina

 

Kartografski prikazi:

Građevinska područja naselja 1:5000

- Građevinska područja - 4A

- Građevinska područja - 4B

- Građevinska područja - 4C

- Građevinska područja - 4D

- Građevinska područja - 4E

- Građevinska područja - 4F

- Građevinska područja - 4G

- Građevinska područja - 4H

- Građevinska područja - 4I

- Građevinska područja - 4J

altIzmjene i dopune PPUO Gračišće (2007.g.)

- Izmjene i dopune PPUO

- Opći dio izmjene i dopune

- PPUO knjiga pročišćena

- Izmjena odluke PPUO Gračišće

Kartografski prikazi:

Građevinska područja naselja 1:5000

- Građevinska područja - 4A

- Građevinska područja - 4B

- Građevinska područja - 4C

- Građevinska područja - 4D

- Građevinska područja - 4E

- Građevinska područja - 4F

- Građevinska područja - 4G

- Građevinska područja - 4H

- Građevinska područja - 4I

- Građevinska područja - 4J

altUsklađenje PPUO Gračišće (2008.g.)

- Usklađenje prostornog plana uređenja sa zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07)

Kartografski prikazi:

Građevinska područja naselja 1:5000

-

- Građevinska područja - 4A

- Građevinska područja - 4B

- Građevinska područja - 4C

- Građevinska područja - 4D

- Građevinska područja - 4E

- Građevinska područja - 4F

- Građevinska područja - 4G

- Građevinska područja - 4H

- Građevinska područja - 4I

- Građevinska područja - 4J

alt