Idi na gornju razinu

Jedinstveni upravni odjel

Pročelnica:

Diana Kozlović Vale, mag.oec.
tel. 052/687-155
e-mail: [email protected]

 

Referent za računovodstvene poslove i proračun:

Aleana Mijandrušić, oec.
tel. 052/687-111
e-mail: [email protected]

 

Viši referent za gospodarstvo, društvene djelatnosti i komunalne poslove:

Natali Aničić, dipl. oec.
tel. 052/687-155
e-mail: [email protected]

 

Stručni suradnik za koordinaciju poslova općinskog načelnika i općinskog vijeća:

Andrea Lanča, oec.
tel. 052/687-111
e-mail: [email protected]

 

Zajednička služba komunalnog redarstva Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Lanišće i Lupoglav
Referent – komunalni redar:

Andrej Schifflin
mob. 091/6243004

 

Čistačica:

Ornela Koroman

 

Plan prijma u službu za 2024. godinu

Plan prijma u službu za 2023. godinu

Plan prijma u službu za 2022. godinu

Plan prijma u službu za 2021. godinu

Plan prijma u službu za 2020. godinu. 

 

Izvješće o ostvarenju plana i programa Jedinstvenog upravnog odjela  za 2023. godinu

Izvješće o ostvarenju plana i programa Jedinstvenog upravnog odjela za 2022. godinu

Izvješće o ostvarenju plana i programa Jedinstvenog upravnog odjela za 2021. godinu

Izvješće o ostvarenju plana i programa Jedinstvenog upravnog odjela za 2020. godinu

Izvješće o ostvarenju plana i programa Jedinstvenog upravnog odjela za 2019. godinu

Izvješće o ostvarenju plana i programa Jedinstvenog upravnog odjela za 2018. godinu

Izvješće o ostvarenju plana i programa Jedinstvenog upravnog odjela za 2017. godinu

Izvješće o ostvarenju plana i programa Jedinstvenog upravnog odjela za 2016. godinu

 

Obavijest

 

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračišće

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračišće

Odluka o ustroju i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračišće

Pravilnik o radu za službenike i namještenike zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gračišće

I. Izmjene i dopune Pravlilnika o unutarnjem redu Jedininstvenog upravnog odjela Općine Gračišće

II. Izmjene i dopune Pravlilnika o unutarnjem redu Jedininstvenog upravnog odjela Općine Gračišće

ETIČKI KODEKS Općinske uprave Općine Gračišće

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračišće

Pravilnik o radu za službenike i namještenike zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gračišće

 

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/0861/114/18112/19)

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13152/1499/1552/1616/17, 130/1798/19)

Zakon o komunalnom gospodarstvu

Zakon o proračunu

Zakon o gradnji

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Zakono spriječavanju sukoba interesa

Zakon o općem upravnom postupku

Zakon o javnoj nabavi

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2024. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital