Idi na gornju razinu

Sjednice Općinskog vijeća

15. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 14.09.2023.

0. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće,

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i dva člana Komisije za izbor i imenovanja,

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prvoj izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gračišće,

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prvoj izmjeni Odluke o imenovanju Etičkog odbora Općine Gračišće,

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o drugoj izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu nekretnina na korištenju udrugama,

5. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gračišće u 2022. godini, 

6. Razmatranje i donošenje Zaključka o sufinanciranju boravka djeteta u dječjem vrtiću – Smoković,

7. Razmatranje i prihvaćanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gračišće za razdoblje od 01.01.2023. – 30.06.2023.

8. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora – “Gračišće” društva s ograničenom odgovornošću

9. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora – “Gračišće” društva s ograničenom odgovornošću,

10. Razmatranje i prihvaćanje polugodišnjeg izvješća Općinskog načelnika Općine Gračišće za razdoblje 01. siječnja 2023. – 30. lipnja 2023.

12. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 13.03.2023.

0. Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće

1. Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja turističkog područja Lovrenčići – TP1

2. Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Gračišće za 2022. godinu

2.1. Razmatranje i prihvaćanje Odluke o raspodjeli rezultata za 2022. godinu

3. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i komunalne infrastrukture Općine Gračišće za 2022. godinu

5. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Općine Gračišće za redovito godišnje financiranje političkih stranaka 

6. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Gračišće za 2022. godinu

7. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Gračišće za 2022. godine

8. Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gračišće za 2023. godinu

9. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Gračišće za 2022. godinu

10.Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat” Rovinj – Rovigno

11. Razmatranje i donošenje Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Gračišće

12. Razmatranje i prihvaćanje Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga

13. Razmatranje i donošenje Odluke o naknadi za korištenje javnih površina u Općini Gračišće

14. Razmatranje i donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama

15. Razmatranje i prihvaćanje Polugodišnjeg izvješća načelnika 01.07.2022. – 31.12.2022.

16. Pitanja vijećnika

11. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 15.12.2022.

O. Verifikacija  zapisnika sa 10. sjednice vijeća Općine Gračišće

1. Razmatranje i prihvaćanje Prvih ( I.) izmjene i dopune Proračuna Općine Gračišće za 2022 godinu

2. Razmatranje i prihvaćanje  Prvih ( I. ) Izmjena  Programa javnih potreba za Općinu Gračišće za 2022 godinu

3. Razmatranje i prihvaćanje  Prvih ( I. ) izmjene  Programa  gradnje  objekata  i uređaja  komunalne infrastrukture za 2022 godinu

4. Razmatranje i prihvaćanje Prvih ( I. ) izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022 godinu

5. Razmatranje i donošenje Odluke o Prvim ( I. ) izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna za 2022 godinu

6. Razmatranje i prihvaćanje  Proračuna Općine Gračišće za 2022 godinu i Projekcija Proračuna za razdoblje  2024. i 2025.

7. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2023. godinu

8. Razmatranje i prihvaćanje Programa javnih potreba za Općinu Gračišće za 2023. godinu

9. Razmatranje i prihvaćanje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

10. Razmatranje i prihvaćanje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za 2023. godinu, sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

11 . Razmatranje i donošenje  Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Gračišće za 2023. godinu

12 . Razmatranje i donošenje Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Gračišće za 2023. godinu

13. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja za Gračišće d.o.o. za  2021. godinu

14. Razmatranje i donošenje Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2023. godini

15. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i  dopuni Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Gračišće

16. Razmatranje i donošenje Odluke izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu nekretnina na korištenju udrugama

17. Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Gračišće za 2023 godinu

18. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Gračišće za 2023. godinu

19. Pitanja vijećnika.

 

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 22.12.2021.

0. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće,

1. Razmatranje i prihvaćanje Prvih I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gračišće za 2021. godinu,

2. Razmatranje i prihvaćanje Prvih I. Izmjena Programa javnih potreba za Općinu Gračišće za 2021. godinu,

3. Razmatranje i prihvaćanje Prvih I. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,

4. Razmatranje i prihvaćanje Prvih I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,

5. Razmatranje i donošenje Odluke o Prvim (I.) izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2021. godinu,

6. Razmatranje i prihvaćanje Proračuna Općine Gračišće za 2022. godinu i Projekcija Proračuna za razdoblje 2023. – 2024.,

7. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2022. godinu,

8. Razmatranje i prihvaćanje Programa javnih potreba za Općinu Gračišće za 2022. godinu,

9. Razmatranje i prihvaćanje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu,

10. Razmatranje i prihvaćanje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu,

11. Razmatranje i donošenje Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Gračišće za 2022. godinu,

12. Razmatranje i donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Gračišće za 2022. godinu,

13. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja za Gračišće d.o.o. za 2020. godinu,

14. Razmatranje i donošenje Odluke o otpisu potraživanja,

15. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2022. godini,

16. Razmatranje i donošenje Zaključka o sufinanciranju boravka djeteta u dječjem vrtiću – Lovrinić,

17. Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Gračišće za 2022. godinu,

18. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Gračišće za 2022. godinu,

19. Pitanja vijećnika

a) Rasprava o korištenju Katinine kuće

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 27.07.2021.

0. Verifikacija zapisnika sa 28. i 1. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće,

1. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Pazin,

2. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o izmjenama Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin, prijedlog Statuta,

3. Razmatranje i prihvaćanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gračišće za razdoblje od 01.01.2021. – 30.06.2021.,

4. Razmatranje i donošenje Odluke o plaći i drugim pravima načelnika Općine Gračišće,

5. Razmatranje i donošenje Odluke o naknadama članovima Općinskog vijeća Općine Gračišće i radnih tijela,

6. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, prijedlog za članove Odbora,

7. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gračišće,

8. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Natječajne komisije za promet imovinom u vlasništvu Općine Gračišće,

9. Razmatranje i donošenje I. izmjena i dopuna Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2021. godini,

10. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće,

11. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće,

12. Razmatranje i donošenje Odluke o subvencioniranju boravka djece u dječjim vrtićima,

13. Razmatranje i prihvaćanje polugodišnjeg izvješća Općinskog načelnika,

14. Pitanja vijećnika.

1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 16.06.2021.

1. Utvrđivanje kvoruma,

2. Izbor Mandatno-verifikacijske komisije,

3. Izvješće Mandatno-verifikacijske komisije,
-verifikacija mandata članova Općinskog vijeća,
-utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom,

4. Svečana prisega članova Općinskog vijeća,

5. Izbor Komisije za izbor i imenovanja,

6. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2023. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital