Idi na gornju razinu

Česta pitanja

Kako mogu poslati pitanje Općini?

Građani mogu svoje upite postaviti:

 • putem pošte: Općina Gračišće, Loža 1, 52403 Gračišće
 • putem faxa na broj 052 687 156
 • putem telefona na broj 052 687 111
 • e-poštom na adresu: [email protected]
 • putem web stranice: gracisce.hr/kontakt/

Koje je radno vrijeme općinske uprave za stranke?

 • 8-14 ponedjeljkom
 • 11-16 utorkom
 • 8-15 srijedom
 • 8-15 četvrtkom
 • 8-13 petkom

Kada općinski načelnik prima stranke?

Utorkom od 8 do 16 sati. Poželjan je prethodni dogovor.

Kako mogu ostvariti pravo na pomoć za novorođeno dijete?

Općina Gračišće za svako novorođeno dijete koje ima prebivalište na području Općine Gračišće je isplaćuje jednokratnu naknadu u iznosu od 2.000,00 kn. Za svako novorođeno dijete roditelju djeteta dodijelit će se iznos od 2.000,00 kuna kao pomoć za nabavu opreme za novorođenče.

Pravo na dodjelu novčanog iznosa imaju roditelji, odnosno samohrane majke ili očevi s prebivalištem na području Općine Gračišće najmanje godinu dana. Pravo na dodjelu pomoći za novorođeno dijete ostvaruje se najkasnije do dvanaest (12) mjeseci starosti djeteta, a prema pismenom Zahtjevu roditelja ili staratelja.

Pisani zahtjev mora sadržavati:

 • Izvadak iz matice rođenih za dijete
 • Domovnicu djeteta
 • Potvrdu o prijavi prebivališta za dijete
 • Uvjerenje o određenom matičnom broju za dijete
 • Presliku osobne iskaznice roditelja
 • Presliku kartice tekućeg/žiro računa

Obrazac možete pronaći ovdje.

Gdje mogu prijaviti kvar javne rasvjete?

Sve kvarove javne rasvjete na području Općine Gračišće građani mogu prijavljivati na broj telefona 052/687-111 ili putem elektroničke pošte na [email protected].

Mogu li prijaviti nepropisno bačen otpad?

Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. točka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza je Općine uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.
Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad (divlje odlagalište) potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu: Općina Gračišće, Loža 1, 52403 Gračišće ili putem e-maila na: [email protected].

Prijave se u prvom redu odnose na prijavu divljih odlagališta.

Obrazac možete pronaći ovdje.

Ako nisam zadovoljan/na radom općinskih tijela, što mogu učiniti?

Sukladno članku 26. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje predstavki i pritužbi na svoj rad kao i na rad njihovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela jedinice lokalne samouprave, odnosno upravnih tijela tih jedinica dužan je građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Tijela iz stavka 1. ovoga članka dužna su u službenim prostorijama na vidnom mjestu osigurati potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki i pritužbi (knjiga za pritužbe i sl.) i omogućiti usmeno izjavljivanje predstavke i pritužbe.

Predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Gračišće mogu se predati u pisanom obliku ili usmeno na urudžbeni zapisnik u uredovno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela na adresi Loža 1, 52403 Gračišće.

Kako mogu saznati kolika su mi dugovanja prema Općini Gračišće?

Za više informacija o stanju dugova javite se na tel. 052687155 ili e-mail: [email protected].

Na koji način se moje zemljište može uključiti u građevinsko područje naselja?

Zahtjevi za uključivanje pojedinih katastarskih čestica u građevinsko područje naselja ne mogu se razmatrati pojedinačno, već isključivo prilikom izmjene i dopune postojećeg Prostornog plana uređenja Općine Gračišće, ili prilikom izrade novog.

Tada javna rasprava traje 30 dana tijekom koje se daju zahtjevi i primjedbe na prijedlog plana. Budući da se radi o dugoročnom dokumentu, koji podrazumijeva vrlo složen, dugotrajan i skup postupak izrade,
ne rade se česte izmjene. Stoga Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće kontinuirano zaprima pisane zahtjeve koje će se razmatrati prilikom sljedećih izmjena i dopuna ili izrade novog plana.

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2024. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital