Privremene rang liste za upis djece u pedagošku 2024./2025. godinu za Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin

Objavljeno: 29. svibnja 2024. u kategoriji

Temeljem članka 47. Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin (Službene novine Grada Pazina 31/13., 23/14., 11/21., 51/21.,  7/22. – pročišćeni tekst, 53/22. i 29/23.), članka 15. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece  u Dječji vrtić «Olga Ban» Pazin (Službene novine Grada Pazina 17/23.), u skladu s Odlukom o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin u pedagošku 2024./2025. g. KLASA: 601-01/24-01/11; URBROJ: 2163-44-1 od 26. ožujka 2023. na prijedlog Povjerenstva za upise, Ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin donosi Privremene rang liste za upis djece u pedagošku 2024./2025. godinu za Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin.

Privremene rang liste objavljene su na internetskim stranicama Vrtića https://vrtic-olgaban-pazin.hr/upisi/

 Na Privremene rang liste roditelji mogu podnijeti prigovor.

Prigovor se podnosi Upravnom vijeću Vrtića, a dostavlja se pismeno ili putem elektroničke pošte u roku od osam (8) dana od dana objave Privremene rang liste.

Upravno vijeće Vrtića u roku od petnaest (15) dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora razmatra i rješava pristigle prigovore i donosi Odluku o konačnoj rang listi.

 

Arhiva novosti

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2024. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital