Idi na gornju razinu

Odluke 2016. godine

Akti Načelnika – prosinac 2016.

Odluka o proceduri naplate prihoda, obračuna i naplate dospijelih, a nenaplaćenih potraživanja Općine Gračišće

 

22. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće- 20. prosinca 2016. godine

1. Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Gračišće

2. Odluka o izuzimanju iz javnog dobra nerazvrstane ceste oznake k.č. 9341 k.o. Gračišće

 

21. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 15. studeni 2016. godine

1. Odluka o II. izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2015. godini

2. Odluka o izdavanju suglasnosti za provedbu projekta “Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Lovrići – Bažoni – Brežani – Matkovići – Poldrugovci – ŽC5046 (NC011) na k.č. 794/10 k.o. Škopljak”

3. Odluka o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima

4. Opis projekta “Rekonstrukcija nerazvrstane ceste “Lovrići – Bažoni – Brežani – Matkovići – Poldrugovci – ŽC5046 (NC011) na k.č. 794/10 k.o. Škopljak”

 

Akti Načelnika – listopad 2016. godine

1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Program ukupnog razvoja Općine Gračišće 2015.-2020.

 

20. izvanredna sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 20. rujna 2016. godine

1. Odluka o davanju suglasnosti IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. za provedbu ulaganja “Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za 3. grupu malih naselja – MANDALENČIĆI”

 

19. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 30. kolovoza 2016. godine

1. Odluka o davanju suglasnosti Istarskom vodovodu d.o.o. za provedbu ulaganja “Izgradnja vodovodnog ogranka Mandalenčići-Putinji”

2. Odluka o osnivanju Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova na području Općine Gračišće

3. Odluka o IV. izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Gračišće

4. Zaključak o prihvaćanju izvještaja općinskog načelnika

5. Odluka o uređenju prometa na području Općine Gračišće

6. Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Gračišće

 

Akti Načelnika – srpanj 2016. godine

1. Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika za školsku godinu 2016./2017.

2. Pravilnik o radu za službenike i namještenike zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gračišće

3. Odluka o dodjeli financijskih sredstava

 

Akti Načelnika – lipanj 2016. godine

1. Odluka o dodjeli općinske nagrade

2. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2015. godinu

 

18. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 7. lipanj 2016. godine

1. Odluka o izdavanju izmjene i dopune suglasnosti za provedbu projekta “Izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u naselju Gračišće na k.č. 1270/4 k.o. Gračišće”

2. Odluka o odobrenju obročno otplate komunalnog doprinosa trgovačkog društva Cesta d.o.o. Pula

3. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Gračišće

4. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Gračišće za 2016. godinu

5. Rješenje o imenovanju natječajne komisije za promet imenovinom u vlasništvu Općine Gračišće

6. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvješća poduzeća Gračišće d.o.o.

7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za razdoblje od 1995. do 2015. godine

 

Akti Načelnika – travanj 2016. godine

1. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračišće– objavljen u Službenim novinama Grada Pazina i općina broj 17/16

 

Zaključak o prihvaćanju godišnjeg izvještaja Načelnika

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Zaključak o sudjelovanju u sredstvima nabave opreme za zgardu susda u Pazinu

Zaključak o neprihvaćanju zahtjeva tvrtke Ceste Pula d.o.o. za sklapanje ugovora o financiranju izgradnje objekata komunalne infrastrukture-nerazvrstane prometnice od lokalne ceste LC5018 do gospodarske zone “Krase II” i ekspolatacijskog polja “Krase” na području Općine Gračišće

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta

Odluka o naknadama članova Općinskog vijeća Općine Gračišće i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Gračišće

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provođenju mjera gospodarenja otpadom na području Općine Gračišće za 2015. godinu

Zaključak-Kašća

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja (UPU 36) dijela građevinskog područja naselja Mandalenčići II-GP 46

Odluka o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području Općine Gračišće

Odluka o osnivanju Tima civilne zaštite Opće namjene Općine Gračišće

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gračišće za 2016. godinu.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Gračišće za 2016.-2019. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Gračišće za 2015. godinu

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2024. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital