Idi na gornju razinu

Odluke 2021. godine

4. sjednica Općnskog vijeća Općine Gračišće – 22.12.2021.

Prve (I.) Izmjene i dopune Proračuna Općine Gračišće za 2021. godinu

Odluka o Prvim ( I. ) Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Gračišće za 2021. godinu

Proračun Općine Gračišće za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2022. godinu

Zaključak o prihvaćanju zahtjeva za sufinanciranje troškova boravka djeteta u obrtu za čuvanje Mali princ

Prve (I.) izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja za Općinu Gračišće u 2021. godini

Prve (I.) izmjene i dopune Programa javnih potreba u području školstva i obrazovanja za Općinu Gračišće u 2021. godini

Prve (I.) izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za Općinu Gračišće u 2021. godini

Prve (I.) izmjene i dopune Programa socijalno-zdravstvenih potreba Općine Gračišće za 2021. godinu

Prve (I.) izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Gračišće za 2021. godinu

Prve (I.) izmjene i dopune Programa javnih potreba u gospodarstvu i turizmu Općine Gračišće za 2021. godinu

Prve (I.) izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Gračišće za 2021. godinu

Prve (I.) izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Program javnih potreba u području predškolskog odgoja za Općinu Gračišće u 2022. godini

Program javnih potreba u području školstva i obrazovanja za Općinu Gračišće u 2022. godini

Program javnih potreba u kulturi za Općinu Gračišće u 2022. godini

Program socijalno-zdravstvenih potreba Općine Gračišće za 2022. godinu

Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Gračišće za 2022. godinu

Program javnih potreba u gospodarstvu i turizmu Općine Gračišće za 2022. godinu

Program gradnje komunalne infrastrukture Općine Gračišće za 2022. sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Gračišće za 2022. godinu

Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Gračišće za 2022. godinu

Odluka o otpisu potraživanja

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2022. godini

Odluka o donošenju Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Gračišće za 2022. godinu,

Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Gračišće za 2022. godinu

Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Gračišće za 2022. godinu

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Gračišće za 2022. godinu

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvještaja poduzeća Gračišće d.o.o. za 2020. godinu

 

Akti Načelnika – prosinac 2021.

Odluka o donošenju Provedbenog programa Općine GračišćeSlužbene novine broj 61/2021

Provedbeni program Općine Gračišće za razdoblje 2021.-2025. godine

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Općine Gračišće

 

Akti Načelnika – studeni 2021.

Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju vozila u vlasništvu Općine Gračišće

Odluka o dodjeli božićnice umirovljenicima s područja Općine Gračišće

 

3. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 26.10.2021.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti za pristupanje Manjem urbanom području Grada Pazina

Zaključak o prihvaćanju zahtjeva Bažon Martine

Zaključak o prihvaćanju zahtjeva Jularić Starčić Martine

 

Akti Načelnika – listopad 2021.

Odluka o prodaji vozila u vlasništvu Općine Gračišće

 

Akti Načelnika – rujan 2021.

Odluka o korištenju “Špitala”

Odluka o imenovanju privremenog zamjenika načelnika

 

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 27.07.2021.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gračišće za 2021. godinu

Odluka o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima i obrtima za čuvanje djece

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Pazin

Odluka o prihvaćanju Sporazuma o izmjenama Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin

Odluka o naknadama članovima Općinskog vijeća Općine Gračišće i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Gračišće

Odluka o plaći, naknadi i ostalim pravima načelnika Općine Gračišće

Prve (I.) izmjene i dopune Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2021. godini

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće

Odluka o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gračišće

Odluka o imenovanju Natječajne komisije za promet imovinom u vlasništvu Općine Gračišće

Rješenje o izboru predsjednika i dva člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg Izvještaja Općinskog načelnika Općine Gračišće

 

Akti Načelnika – srpanj 2021.

Odluka o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Gračišće

 

1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 16.06.2021.

1. Rješenje o izboru predsjednika i dva člana Mandatno verifikacijske komisije

2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatno verifikacijske komisije

3. Rješenje o verifikaciji mandata članova Općinskog vijeća Općine Gračišće

4. Rješenje o izboru predsjednika i dva člana Komisije za izbor i imenovanja

5. Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Gračišće

6. Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Gračišće

7. Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Gračišće

 

Akti Načelnika – lipanj 2021.

Odluka o dodjeli općinske nagrade

Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja za Općinu Gračišće

 

28. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 23.02.2021.

1. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gračišće

2. Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračišće

3. Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gračišće

4. Odluka o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade kao mjere ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa COVID-19

5. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće

6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gračišće u 2020. godini

7. Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gračišće u 2020. godini

8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Gračišće za 2020. godinu

9. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Gračišće za 2020. godinu

10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Gračišće za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2020. godini

11. Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Gračišće za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2020. godini

12. Zaključak o prihvaćanju zahtjeva trgovine STUDENAC d.o.o.

13. Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg Izvještaja Općinskog načelnika Općine Gračišće za razdoblje od 1.7.2020. do 31.12.2020. godine

14. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gračišće za 2020. godinu

15. Odluka o raspodjeli rezultata za 2020. godinu

16. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godini u Općini Gračišće

17. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu u Općini Gračišće

18. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Gračišće za 2020. godinu

19. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Gračišće u 2020. godini

20. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gračišće za 2021. godinu

 

Akti Načelnika – siječanj 2021.

Suglasnost – Vodovod Labin d.o.o.

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2024. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital