Idi na gornju razinu

Odluke 2020. godine

27. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 17. prosinca 2020.

1. Odluka o usvajanju Strategije razvoja turizma na području Općine Gračišće od 2020.-2025.,

2. Odluka o izboru najpovoljnije ponude na javnom natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće,

3. Prve I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Gračišće za 2020. godinu,

4. Prve I. Izmjene Programa javnih potreba za Općinu Gračišće za 2020. godinu,

5. Prve I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,

6. Prve I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,

7. Odluka o Prvim I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2020. godinu

8. Proračun Općine Gračišće za 2021. godinu i Projekcija Proračuna za razdoblje 2022. – 2023.,

9. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2021. godinu,

10. Program javnih potreba za Općinu Gračišće za 2021. godinu,

11. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,

12. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,

13. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Gračišće za 2021. godinu,

14. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Gračišće za 2021. godinu,

15. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2021. godini,

16. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Gračišće u 2021. godini,

17. Odluka o produljenju važenja Programa ukupnog razvoja Općine Gračišće 2015.-2020. godine,

18. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Izgradnje dječjeg igrališta u Klenju na području Općine Gračišće, opis projekta

19. Odluka o kupnji dijela nekretnine k.č. 105/2 zgr. k.o. Gračišće.

 

26. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 19. studenog 2020.

1. Prvo čitanje Proračuna za 2021. godinu i Projekcija proračuna za 2022. – 2023. godine

2. Zaključak o sufinanciranju boravka djeteta u dječjem vrtiću – Slivar,

3. Zaključak o sufinanciranju boravka djeteta u dječjem vrtiću – Sandalj,

4. Zaključak o sufinanciranju boravka djeteta u dječjem vrtiću – Lovrinić,

5. Odluka o osnivanju Odbora za problematiku kamenoloma na području Općine Gračišće,

6. Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gračišće,

7. Odluka o donošenju Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Gračišće za 2021. godinu,

8. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Gračišće za 2020. godinu,

9. Zaključak o prihvaćanju izvansudske nagodbe između Republike Hrvatske i Općine Gračišće,

10. Zaključak o ne prihvaćanju Ugovora o poslovnoj suradnji Općine Gračišće i Hrvatske Alijanse Kulture,

 

25. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 15. rujna 2020.

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gračišće za razdoblje od 01.01.2020. – 30.06.2020.,

2. Odluka o otpisu,

3. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Gračišće,

4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gračišće,

5. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće,

6. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće,

7. Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg Izvještaja općinskog načelnika

 

Odluka Načelnika – kolovoz

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

 

Jedinstveni upravni odjel, kolovoz 2020.

II. Izmjene i dopune Registra nerazvrstanih cesta na području Općine Gračišće

 

24. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 16. lipanj 2020.

1. Odluka o utvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja za Gračišće d.o.o. za 2019. godinu

2. Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitaka za 2019. godinu za Gračišće d.o.o.,

3. Pročišćeni teksta odredbi za provedbu i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Gračišće,

4. Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja turističkog područja Lovrenčići,

5. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u općinskom vijeću Općine Gračišće u 2020. godini,

6. Odluka o oslobođenju od plaćanja komunalne naknade,

7. Odluka o ukidanju svih planiranih manifestacija u Općini Gračišće za 2020. godinu,

8. Statut Općine Gračišće,

9. Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračišće

 

Odluke načelnika – svibanj

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Gračišće

Jedinstveni upravni odjel, svibanj 2020.

Ispravak I. izmjene i dopune Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gračišće

I. izmjene i dopune Registra nerazvrstanih cesta na području Općine Gračišće

 

23. izvnaredna elektronička sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 16. travanj 2020.

1. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite na području Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan.

 

Odluke Načelnika – ožujak

Odluka II. izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Gračišće

 

22. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 17. ožujak 2020.

1. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite Općine Gračišće za 2019. godinu,

2. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Gračišće za 2020. do 2023.,

3. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gračišće za 2020. godinu,

4. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gračišće za 2019. godinu i Odluka o raspodjeli rezultata za 2019. godinu,

5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,

6. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,

7. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće,

8. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće,

9. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama,

10. Polugodišnji izvještaj Općinskog načelnika.

 

Jedisntveni upravni odjel veljača 2020.

Registar nerazvrstanih cesta na području Općine Gračišće

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2023. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital