Idi na gornju razinu

Odluke 2018. godine

12. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 20. prosinca 2018.

1. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Gračišće za 2018. godinu,

2. Odluka o II. Izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2018. godinu,

3. I. Izmjene Programa javnih potreba za Općinu Gračišće za 2018. godinu,

4. II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,

5. I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,

6. Proračun Općine Gračišće za 2019. godinu i Projekcija Proračuna za razdoblje 2020. – 2021.,

7. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2019. godinu,

8. Program javnih potreba za Općinu Gračišće za 2019. godinu,

9. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,

10. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,

11. Odluka o pokriću manjka,

12. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2019. godini,

13. Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Gračišće,

14. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade,

15. Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Gračišće,

16. Odluka o osnivanju zajedničke službe komunalnog redarstva,

 

11. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 22. studeni 2018.

1. Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu GračišćeOdluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Gračišće

 

Akti načelnika – listopad

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti od 01.10.2018.

Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Gračišće

Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva općinske uprave Općine Gračišće

Rješenje o imenovanju privremenog skrbnika

.

10. izvanredna sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 11. rujna 2018.

1. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja rekonstrukcije zgrade javne namjene Kašća – kulturni i turističko informativni centar Gračišće, u naselju Gračišće, na području Općine Gračišće

 

9. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 06. rujna 2018.

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gračišće za 2018. godinu

2. Odluka o davanju suglasnosti Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet za proizvodnju i distribuciju vode za provedbu ulaganja na području Općine Gračišće unutar mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

3. Odluka o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora „Gračišće“ društva s ograničenom odgovornošću

4. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora „Gračišće“ društva s ograničenom odgovornošću

5. Odluka o razrješenju člana uprave – direktora društva Gračišće

6. Odluka o imenovanju člana uprave – direktora društva Gračišće d.o.o

7. Zaključak o sufinanciranju troškova

8. Odluka o imenovanju Natječajne komisije za promet imovinom u vlasništvu Općine Gračišće

9. Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja Općinskog načelnika Općine Gračišće za razdoblje 01.01.2018. do 30.06.2018. godine

 

Akti načelnika – kolovoz

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti od 01.08.2018.

 

8. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 30. srpnja 2018.

1. Odluka o izdavanju suglasnosti za provedbu ulaganja izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u naselju Gračišće, na području Općine Gračišće, a u skladu s glavnim projektom pod nazivom “Izgradnja dječjeg vrtića na k.č. 1270/4 k.o. Gračišće”

Prilog uz suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganja (KLASA: 601-01/18-01/03 URBROJ: 2163/02-02-02-18- 2) unutar Mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020

2. Zaključak o utvrđivanju prodajne cijene za knjigu „25 godina Općine Gračišće“

3. Odluka o prodaji suvlasničkih dijelova nekretnina u suvlasništvu Općine Gračišće

 

Akti načelnika – srpanj

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Gračišće

 

7. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 07. lipnja 2018.

1. Statut Općine Gračišće

2. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Gračišće

3. Odluka o općinskim porezima Općine Gračišće

4. Odluka o formiranju katastarske čestice dječjeg odmarališta u naselju Špadići u Poreču i određivanju suvlasničkih udjela na novoformiranoj katastarskoj čestici

5. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Gračišće za 2018. godinu

6. Zaključak o neprihvaćanju Zahtjeva trgovačkog društva USLUGA d.o.o. na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

 

Akti načelnika – lipanj 2018.

Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva općinske uprave Općine Gračišće

 

Akti načelnika – svibanj 2018.

Pravilnik o korištenju elektroničke pošte i drugih oblika komunikacije

Pravilnik o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o video nadzoru

I. Izmjene Plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće za 2018. godinu

Odluka o dodjeli općinske nagrade

 

6. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 23. ožujka 2018.

1. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gračišće

2. Rješenje o stavljanju mandata članice Općinskog vijeća Općine Gračišće u mirovanje i verifikaciji mandata članice Općinskog vijeća Općine Gračišće

3. Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg Izvještaja Općinskog načelnika Općine Gračišće za razdoblje od 01.07.2017. do 31.12.2017. godine

4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija Općine Gračišće za 2017. godinu

5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Gračišće za 2017. godinu

6. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Gračišće za 2017. godinu

7. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gračišće za 2018. godinu

8. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Gračišće ( Popis DGUOdluka o donošenju)

 

Akti Načelnika – ožujak 2018.

Odluka o prodaji suvlasničkih dijelova nekretnina u suvlasništvu Općine Gračišće

 

5. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 30. siječnja 2018. godine

1. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gračišće

2. Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

3. Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gračišće

4. Izmjene i dopune Statuta Općine Gračišće (usklađenje sa Zakonom)

5. Odluka o izuzimanju iz javnog dobra nekretnineoznake k.č. 791 upisane u z.k.ul. J.D.k.o. Škopljak

6. Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Gračišće

 

Akti načelnika – siječanj 2018.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje svih oblika programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gračišće za 2018. godinu

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2023. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital