Idi na gornju razinu

Odluke 2019. godine

21. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 19. prosinca

1. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gračišće

2. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Gračišće za 2019. godinu,

3. I. Izmjena Programa javnih potreba za Općinu Gračišće za 2019. godinu,

4. II. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

5. III. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,

6. Odluka o Trećim (III.) izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2019. godinu

7. Proračun Općine Gračišće za 2020. godinu i Projekcija Proračuna za razdoblje 2021. – 2022.,

8. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2020. godinu,

9. Program javnih potreba za Općinu Gračišće za 2020. godinu,

10. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

11. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,

12. Odluka o raspodjeli rezultata i pokriću dijela planiranog manjka u Općini Gračišće iz prethodnih razdoblja,

13. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2020. godini,

14. Odluka o usvajanju strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Gračišće za razdoblje od 2019. do 2025. godine,

15. Odluka o donošenju Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Gračišće za 2020. godinu,

16. Pogram korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Gračišće,

17. Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje i izdavanje jamstva PVZ Pazin,

18. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Gračišće u 2020. godini,

19. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Gračišće,

20. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

 

20. izvanredna sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 19. studeni

Odluka o Drugim (II). izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Gračišće za 2019. godinu

 

Akti Načelnika – studeni 2019.

Odluka o uspostavi Registra imovine Općine Gračišće

Registar imovine

II. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračišće.

 

Akti Načelnika – listopad 2019.

IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu

Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Gračišće

Plan djelovanja civilne zaštite Općina Gračišće – Prilozi

Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite

 

Akti Načelnika – rujan 2019.

II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu

III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu

Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeni put

 

19. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće.

1. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Gračišće,

2. PRIKAZ RASPOLAGANJA PO KATASTARSKIM ČESTICAMA I OBLICIMA RASPOLAGANJA

3. I. Izmjene i dopune Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gračišće

4. Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

5. Zaključak o sufinanciranju boravka djeteta u dječjem vrtiću

 

18. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 05. rujan 2019

1. I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gračišće za 2019. godinu

2. I. Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2019. godinu

3. I. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

4. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

5. Odluka o zaduživanju

6. Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gračišće

7. Zaključak o ne namjeravanju korištenja prava prvokupa

8. Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg Izvještaja Općinskog načelnika Općine Gračišće

9. Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Općine Gračišće,

10. Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gračišće za 2019. godinu

 

AKTI JEDINSTRVENOG UPRAVNOG ODJELA – KOLOVOZ 2019

Registar nerazvrstanih cesta na području Općine Gračišće

 

Akti Načelnika – kolovoz 2019.

Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika za školsku godinu 2019./2020.

I. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračišće

 

17. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće- 25. srpanj 2019.

1. Odluka o općinskim porezima Općine Gračišće

2. Odluka o komunalnom redu Općine Gračišće

16 sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 09. svibnja 2019.

1. Odluka o utvrđivanju Godišnjeg financijskog izvještaja za Gračišće d.o.o. za 2018.

2. Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitaka za 2018. godinu za Gračišće d.o.o.

3. Rješenje o imenovanju predsjednika i četiri člana Komisije za dodjelu priznanja i nagrada Općine Gračišće

4. Odluka o dodijeli javnih priznanja Općine Gračišće za 2019. godinu

5. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Gračišće

6. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,

7. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekta ulaganja u rekonstrukciju i opremanje Društvenog doma Brljafi

8. Pravilnik o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gračišće

9. Odluka o korištenju javnih površina u Općini Gračišće

 

Akti Načelnika – svibanj 2019.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Gračišće

I. (prve) izmjene i dopune Plana nabave Općine Gračišće za 2019. godinu

Odluka o dodjeli općinske nagrade

Odluka o dodjeli nagrade za najbolje uređenu okućnicu

 

15. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 22. ožujka 2019.

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Gračišće za 2018. godinu

2. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gračišće za 2019. godinu

3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gračišće za 2018. godinu i Odluka o raspodjeli rezultata za 2018. godinu

4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu u Općini Gračišće

5. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godini u Općini Gračišće

6. Odluka o I. (prvoj) izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Gračišće

7. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja opremanja Društvenog doma Brljafi na području Općine Gračišće

8. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Gračišće za 2018. godinu

9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija Općine Gračišće za 2018. Godinu

10. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gračišće

11. Odluka o prihvaćanju primjedbi i prijedloga na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Gračišće

 

14. izvanredna sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 12. veljače 2019.

1.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Strategije razvoja turizma na području Općine Gračišće za razdoblje 2018.-2023

 

Akti Načelnika – veljača 2019.

Odluka o I. izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi jednostavne nabave robe, radova i usluga(SN Grada Pazina 7/19)

 

13. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 22. siječnja 2019.

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedenoj reviziji,

2. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Gračišće,

3. Odluka o komunalnom doprinosu Općine Gračišće,

4. Odluka o paušalnom oporezivanju smještaja u turizmu,

5. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Gračišće,

6. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarski razvoj, financije, prostorno uređenje i komunalne djelatnosti,

7. Rješenje o izboru predsjednika i dva člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,

8. Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća Općinskog načelnika,

9. Odluka o prodaji nekretnine na području Općine Gračišće,

 

Akti Načelnika – siječanj

1. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće za 2019. godinu

2. Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće za 2019. godinu

 

AKTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA – prosinac 2018.

Registar nerazvrstanih cesta na području Općine Gračišće

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2024. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital