Idi na gornju razinu

Odluke 2023. godine

17. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 18.12.2023.

Prve (I.) izmjene i dopune Proračuna Općine Gračišće za 2023. godinu
Prve (I.) izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja za Općinu Gračišće u 2023. godini
Prve (I.) izmjene i dopune Programa javnih potreba u području školstva i obrazovanja za Općinu Gračišće u 2023. godini
Prve (I.) izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za Općinu Gračišće u 2023. godini
Prve (I.) izmjene i dopune Programa socijalno – zdravstvenih potreba Općine Gračišće za 2023. godinu
Prve (I.) izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Gračišće za 2023. godinu
Prve (I.) izmjene i dopune Programa javnih potreba u gospodarstvu i turizmu Općine Gračišće za 2023. godinu
Prve (I.) izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Gračišće za 2023. godinu
Prve (I.) izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
Odluka o prvim (I.) izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Gračišće za 2023. godinu
Odluka o izmjeni Odluke osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće
Odluka o pristupanju Općine Gračišće u vlasničku strukturu Vodovoda Labin d.o.o. i uplatu poslovnog udjela u temeljni kapital Vodovoda Labin d.o.o.
Odluka o pokretanju postupka zasebnog stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja (UPU 36) dijela građevinskog područja naselja Mandalenčići II – GP 46
Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2023. godini

Proračun Općine Gračišće za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2024. godinu
Program javnih potreba u području predškolskog odgoja za Općinu Gračišće u 2024. godini
Program javnih potreba u području školstva i obrazovanja za Općinu Gračišće u 2024. godini
Program javnih potreba u kulturi za Općinu Gračišće u 2024. godini
Program socijalno – zdravstvenih potreba Općine Gračišće za 2024. godinu
Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Gračišće za 2024. godinu
Program javnih potreba u gospodarstvu i turizmu Općine Gračišće za 2024. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
Program gradnje komunalne infrastrukture Općine Gračišće za 2024. sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu
Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Gračišće za 2024. godinu
Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Gračišće za 2024. godinu
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2024. godini
Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Gračišće za 2024. godinu
Odluka o donošenju Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Gračišće za 2024. godinu
Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Gračišće za 2024. godinu
Odluka o usklađivanju procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Gračišće

 

16. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 15.11.2023.

Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i dva člana Komisije za izbor i imenovanja

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Gračišće za razdoblje od 2024. – 2028.

Odluka o visini poreznih stopa poreza na dohodak Općine Gračišće

Odluka o općinskim porezima Općine Gračišće

Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu na području Općine Gračišće

Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Gračišće

 

15. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 14.09.2023.

Rješenje o stavljanju mandata člana Općinskog vijeća Općine Gračišće u mirovanje i verifikaciji mandata člana Općinskog vijeća Općine Gračišće

Odluka o prvoj izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gračišće

Odluka o prvoj izmjeni Odluke o imenovanju Etičkog odbora Općine Gračišće

Odluka o drugoj izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu nekretnina na korištenju udrugama

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gračišće u 2022. godini

Zaključak o sufinanciranju boravka djeteta u dječjem vrtiću – Smoković

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gračišće za 2023. godinu 

Odluka o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora – Gračišće društva s ograničenom odgovornošću

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora – Gračišće društva s ograničenom odgovornošću

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća Općinskog načelnika Općine Gračišće za razdoblje 01. siječnja 2023. – 30. lipnja 2023.

14. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 12.07.2023.

Rješenje o stavljanju mandata člana Općinskog vijeća Općine Gračišće u mirovanje i verifikaciji mandata člana Općinskog vijeća Općine Gračišće

Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Gračišće

Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru člana Mandatno verifikacijske komisije 

Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i dva člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

Odluka o osnivanju Zajedničke službe komunalno – prometno – poljoprivrednog redarstva

Odluka o stavljanju van snage Odluku o osnivanju Tima civilne zaštite opće namjene Općine Gračišće

Zaključak o prihvaćanju zahtjeva Bažon Martine za sufinanciranje troškova boravka djeteta u dječjem vrtiću

Zaključak o prihvaćanju zahtjeva Lovrinić Natali za sufinanciranje Troškova boravka djeteta u dječjem vrtiću

13. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 05.06.2023.

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Gračišće za 2023. godinu

Odluka o otpisu zastarjelih i sporno naplativih potraživanja s osnova općinskih poreza i kamata

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvještaja poduzeća Gračišće d.o.o. za 2022. godinu

12. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 13.03.2023.

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja turističkog područja Lovrenčići – TP1

Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gračišće za 2022. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i komunalne infrastrukture Općine Gračišće za 2022. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Općine Gračišće za redovito godišnje financiranje političkih stranaka

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Gračišće za 2022. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Gračišće za 2022. godine

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gračišće za 2023. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Gračišće za 2022. godinu

Odluka o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat” Rovinj – Rovigno

Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Gračišće

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga

Odluka o naknadi za korištenje javnih površina u Općini Gračišće

Odluka o nerazvrstanim cestama

Zaključak o  prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća načelnika 01.07.2022. – 31.12.2022.

 

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2024. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital